Beleidskader Verbonden partijen

In 2009 is de beleidsnota Verbonden Partijen provincie Utrecht vastgesteld (PS2009BEM12). Hierin wordt het thema verbonden partijen in een meer integraal afwegingskader beschouwd. Het oprichten van een verbonden partij is bij het uitvoeren van provinciaal beleid immers slechts één van de opties. De nota concludeert dat de huidige praktijk ten aanzien van verbonden partijen binnen de provincie geen aanpassing behoeft. Als nieuw element is opgenomen dat alle verbonden partijen binnen een collegeperiode worden geëvalueerd. Bij een eerstvolgende evaluatie zal hierbij speciaal gekeken worden naar de toegevoegde waarde van de deelnemingen voor de provincie Utrecht.

In 2016 wordt gewerkt aan de aanbevelingen uit ons eigen Auditrapport en het onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer. Verbetermaatregelen worden verbonden met ambities uit het coalitieakkoord. Wij staan open voor verandering en voor andere manieren om maatschappelijke doelen te bereiken. Daarbij doen wij een beroep op de innovatiekracht en creativiteit van ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners. In dat licht gaan we onder meer onze deelneming aan -, effectiviteit van - en grip op onze verbonden partijen opnieuw beoordelen en kennis binnen de ambtelijke organisatie bundelen. In dit kader zal ook aandacht worden besteed aan de standpunten van de leden van gedeputeerde staten die in het bestuur van verbonden partijen zijn vertegenwoordigd. Provinciale Staten worden in het verbeterproces betrokken.