. Overzicht Verbonden partijen

Hieronder volgt een overzicht van alle met de provincie Utrecht verbonden partijen:

Conform BBV moet de lijst van verbonden partijen opgesplitst worden in:
1. gemeenschappelijke regelingen
2. stichtingen/verenigingen en
3. coöperaties/vennootschappen

Gemeenschappelijke regelingen

1. Randstedelijke Rekenkamer

2. Recreatie Midden Nederland (voorheen FDUR)

3. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug

4. Recreatieschap Stichtse Groenlanden

5. Recreatieschap Vinkeveenseplassen

6. Plassenschap Loosdrecht e.o.

7. Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)

Stichtingen/verenigingen

8. Vereniging Interprovinciaal overleg

9. Vereniging Huis der Nederlandse provincies

Coöperaties/vennootschappen

10. Vitens N.V.

11. NV Bank Nederlandse gemeenten

12. Nederlandse Waterschapsbank NV

13. NV Remu Houdstermaatschappij

14. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

Overige verbonden partijen

15. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

Naast deze partijen heeft de provincie Utrecht in de afvalverwijdering Utrecht (AVU) en de Vereniging Deltametropool enkel een bestuurlijk belang, zodat deze niet onder de definitie van verbonden partijen vallen.

Gemeenschappelijke regelingen

 Verbonden partij

Bestuursdeelname

Overige deelnemers

1. Randstedelijke Rekenkamer

PS (ab) GS (ab, db), amb

3 provincies (ZH, Fl & NH)

2. Recreatie Midden Nederland

PS (bv) GS (ab, db), amb

Zie deelnemers bij de recreatieschappen en het plassenschap.

3. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug

GS

11 gemeenten uit de provincie Utrecht

4. Recreatieschap Stichtse Groenlanden

PS (bv) GS (ab, db), amb

8 gemeenten uit de provincie Utrecht

5. Recreatieschap Vinkeveenseplassen

PS (bv) GS (ab, db), amb

Gemeenten De Ronde Venen en Amsterdam

6. Plassenschap Loosdrecht e.o.

PS (bv) GS (ab, db), amb

Gemeenten Breukelen, Loenen, Utrecht en prov. Noord-Holland

7. Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)

GS (ab, db)

11 gemeenten uit de provincie Utrecht

Verklaring afkortingen:
Ab:    algemeen bestuur
Amb:    ambtenaren bestuurlijk verbonden
Db:    dagelijks bestuur

1. Randstedelijke Rekenkamer

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 0,233 mln.

€ 0,215

Vreemd vermogen

€ 0,513 mln.

€ 0,704

Begroot resultaat 2016

€ 0,018 mln.

Vestigingsplaats

Amsterdam

Openbaar belang

De Randstedelijke Rekenkamer heeft, ter voldoening aan de Provinciewet, een Reglement van Orde opgesteld. Het Reglement van Orde bevat regels over de organisatie en werkwijze van de Rekenkamer.

Wijziging belang gedurende 2017

Het belang zal gedurende 2017, naar verwachting, niet veranderen.

Overig

De Randstedelijke Rekenkamer is een zogenaamde gemeenschappelijke regeling tussen de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

2. Recreatie Midden Nederland

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 0,00 mln.

€ 0,00 mln.

Vreemd vermogen

€ 1,92 mln.

€ 1,89 mln.

Begroot resultaat 2017

€ 0,00 mln.

Vestigingsplaats

Utrecht

Openbaar belang

De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur en draagt indirect bij via de bijdragen aan de deelnemende recreatieschappen..

Wijziging belang gedurende 2017

De ontmanteling van het recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei- en Kromme Rijngebied leidt tot een reorganisatie bij RMN. Deze wordt in 2017 afgerond. Parallel daaraan werkt de organisatie sinds 2016 aan een transitie gericht op professionalisering. Ook in 2017 worden hierin resultaten bereikt.

Overig

Gemeenschappelijke regeling tussen de recreatieschappen Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijngebied, Stichtse Groenlanden, Vinkeveense Plassen, Plassenschap Loosdrecht en Omstreken.

3. Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 0,99 mln.

€ 0,76 mln.

Vreemd vermogen

€ 1,18 mln.

€ 4,15 mln.

Begroot resultaat 2017

€ 0,43 mln.

Vestigingsplaats

Utrecht

Openbaar belang

De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur en draagt voor 2017 40,5% van de deelnemersbijdragen bij, oftewel € 494.118

Wijziging belang gedurende 2017

In 2014 hebben de deelnemers besloten om het recreatieschap per 1 januari 2018 te ontmantelen. De inspanningen zijn erop gericht om de activiteiten van het recreatieschap (beheer, verplichtingen, eigendommen, erfpachten, huurcontracten) uiterlijk eind 2017 over te dragen of ontmantelen. In het kader van de aanstaande opheffing is besloten in de jaren 2015-2018 geen tussentijdse verrekening met de deelnemers uit te voeren. Kosten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gemaakt en begin 2018 vindt de finale eindafrekening plaats.

Overig

Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Bunnik, Zeist, Wijk bij Duurstede, Rhenen, Veenendaal, Leusden, Woudenberg, Amersfoort en Renswoude.

4. Recreatieschap Stichte Groenlanden

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 5,99 mln.

€ 6,23 mln.

Vreemd vermogen

€ 4,29 mln.

€ 3,89 mln.

Begroot resultaat 2017

  • € 0,03 mln.

Vestigingsplaats

Utrecht

Openbaar belang

De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur en draagt voor 2017 30,9% van de deelnemersbijdragen bij, oftewel € 764.400

Wijziging belang gedurende 2017

In 2014 is het Ontwikkelplan 2015-2018 vastgesteld. In het 3e jaar van de planperiode worden naar verwachting een aantal grote ontwikkeltrajecten afgerond. De inzet is om de private sector meer te laten bijdragen; zowel in inkomsten en voorzieningen als in beheer. Vooralsnog leidt dit niet in het wijzigen van het belang.

Overig

Gemeenschappelijke regeling tussen de provincie Utrecht en de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, Houten, IJsselstein, Lopik, Woerden, Maarssen en De Bilt.

5. Recreatieschap Vinkeveenseplassen

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 1,96 mln.

€ 1,83 mln.

Vreemd vermogen

€ 0,78 mln.

€ 0,66 mln.

Begroot resultaat 2017

  • € 0,05 mln.

Vestigingsplaats

Utrecht

Openbaar belang

De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks bestuur en draagt voor 2017 36% en 50% van de deelnemersbijdragen voor respectievelijk programma A en B, oftewel         € 486.100.

Wijziging belang gedurende 2017

De provincie is geen deelnemer maar subsidiënt in dit schap. Het recreatieschap wordt momenteel geliquideerd. In 2015 is er een Toekomstplan Vinkeveense Plassen opgesteld. Dit plan wordt in 2016 en 2017 uitgevoerd. Het plan behelst de uitvoering van het achterstallig onderhoud aan de legakkers en zandeilanden, een bezuinigingsopgave en een opgave om meer verdienvermogen te creëren.

Overig

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten De Ronde Venen en Amsterdam.

6. Plassenschap Loosdrecht e.o.

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 1,56 mln.

€ 1,54 mln.

Vreemd vermogen

€ 2,40 mln.

€ 2,52 mln.

Begroot resultaat 2017

€ 0,09 mln.

Vestigingsplaats

Utrecht

Openbaar belang

De provincie is vertegenwoordigd in het dagelijks en algemeen bestuur en draagt voor 2017 14,74% van de deelnemersbijdragen bij, oftewel € 168.200.

Wijziging belang gedurende 2017

Het recreatieschap kiest er vooralsnog voor om geen eigen ontwikkelplan te maken, maar aan te sluiten bij de gewenste ontwikkelingen zoals aangegeven in het gebiedsplan voor de Oostelijke Vechtplassen. In 2017 worden de resultaten van de pilot Quick win en Veenslib bekend.

Overig

Gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Wijdemeren, Stichtse Vecht, provincies Utrecht en Noord Holland.

7. Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD)

1 januari 2014

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 0,7 mln.

€ 1,9 mln.

Vreemd vermogen

€ 2,4 mln.

€  -,-mln.

Begroot resultaat 2016

€ 0 mln.

Vestigingsplaats

Utrecht

Openbaar belang

Het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

Wijziging belang gedurende 2017

Het belang zal naar verwachting gedurende 2017 niet veranderen.

Overig

De Regionale Uitvoeringsdienst 2.0 is een tussenstap naar een Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.1 met daarin de provincie Utrecht en alle Utrechtse gemeenten.

Stichtingen / Verenigingen

 Verbonden partij

Bestuursdeelname

Overige deelnemers

8. Vereniging Interprovinciaal overleg

PS (alv) GS (db)

Alle provincies

9. Vereniging Huis der Nederlandse provincies

Alv

Alle provincies en het IPO

Verklaring afkortingen:
Alv:    algemene ledenvergadering
Db:    dagelijks bestuur

8. Vereniging Interprovinciaal overleg

31 december 2014

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 4,48 mln.

 € 5,02 mln.

Vreemd vermogen

 € 14,97 mln.

 € 18,15 mln.

Begroot resultaat

Niet bekend.

Vestigingsplaats

’s-Gravenhage

Openbaar belang

Het IPO is een vereniging, waarvan alle Nederlandse provincies lid zijn. Deze zijn vertegenwoordigd in het verenigingsbestuur en de algemene vergadering. Het bestuur bestaat uit dertien leden, uit elke provincie één gedeputeerde. Elk heeft een eigen portefeuille waarvan hij of zij ook woordvoerder is. Een commissaris van de Koning is voorzitter. De algemene vergadering bestaat uit 24 Statenleden; uit elke provincie twee.

Wijziging belang gedurende 2017

Het belang zal gedurende 2017, naar verwachting, niet veranderen.

Overig

De vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft twaalf leden: de Nederlandse provincies.
De kosten van de vereniging worden door de provincies gedragen volgens een maatstaf, waarbij de ene helft van de kosten gelijkelijk over de provincies wordt verdeeld, en de andere helft over de provincies wordt verdeeld naar rato van de som van de totale uitkeringen uit het provinciefonds en de belastingcapaciteit.

9. Vereniging Huis der Nederlandse provincies

31 december 2014

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 0,20 mln.

€ 0,21 mln.

Vreemd vermogen

€ 0,27 mln.

€ 0,28 mln.

Begroot resultaat 2016

Niet bekend

Vestigingsplaats

Brussel

Openbaar belang

Vertegenwoordigers van de twaalf provincies en het IPO werken in opdracht van het HNP-bestuur vanuit het Huis als liaison tussen de provincies en Europese instellingen en netwerken. Er wordt mede ingezet op een verbeterde samenwerking tussen de provincies onderling. De EU-lobbyprioriteiten van het IPO gelden hierbij als basis, naast landsdelige en provinciale agenda’s. Namens de provincie Utrecht is gedeputeerde Pennarts lid van het Bestuur van het HNP.

Wijziging belang gedurende 2017

Het belang zal gedurende 2017, naar verwachting, niet veranderen.

Overig

De provincie Utrecht is lid van het HNP en betaalt daarvoor een bijdrage voor huisvestings- en apparaatskosten. Het HNP is een vereniging volgens Belgisch recht (Internationale non-profit organisatie).

Coöperaties / vennootschappen

 Verbonden partij

Bestuursdeelname

Overige deelnemers

10. Vitens NV

Ava

Provincies en gemeenten

11. NV Bank Nederlandse gemeenten

Ava

Provincies en gemeenten

12. Nederlandse Waterschapsbank NV

Ava

Provincies en gemeenten

13. NV Remu Houdstermaatschappij

Ava

Provincies en gemeenten

14. NV Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

Ava

n.v.t.

Verklaring afkorting:
Ava:    algemene vergaderingen van aandeelhouders

De privaatrechtelijke organisaties zijn te verdelen in deelnemingen en overige publiekrechtelijke organisaties.

Het saldo van de deelnemingen per 31 december 2014 (of indien van toepassing o.b.v. halfjaarcijfers 2015) is als volgt te specificeren (bedragen x € 1.000):

Deelnemingen

Aandelen

Nominaal

Volgestort

Belang (%)

10

Vitens N.V.

285.869 à €1

286

286

5,7

11

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

87.750 à € 2,50

219

219

0,158

12

N.V. Nederlandse Waterschapsbank

A

 43 à  €115

5

5

0,17

B

60 à € 460

2,8

0,7

13

N.V. REMU Houdstermaatschappij

95  à € 500

47,5

47,5

47,5

14

N.V. Ontwikkelmaatschappij Utrecht

150.000 à  € 100

15.000

7.500

100

10. Vitens N.V.

31 december 2015

31 december 2016

Eigen vermogen

€ 441,3 mln.

€ 466,1 mln.

Vreemd vermogen

€ 1.292,8 mln.

€ 1.289,6 mln.

Begroot resultaat 2016

€ 29,1 miljoen

Vestigingsplaats

Utrecht

Openbaar belang

Het belang van de provincie Utrecht bedraagt 5,692%. Jaarlijks wordt dividend uitgekeerd. In 2016 bedroeg dit € 832.000. Het verwachte dividend per aandeel over boekjaar 2017 bedraagt € 2,01.

Wijziging belang gedurende 2017

Het belang zal gedurende 2017, naar verwachting, niet veranderen.

Overig

11. NV Bank Nederlandse gemeenten

1 januari 2015

30 juni 2015

Eigen vermogen

 € 3.582 mln.

€ 3.712 mln.

Vreemd vermogen

€ 149.923 mln.

€ 149.891 mln.

Begroot resultaat 2016

Niet bekend (Nettowinst 1e halfjaar 2015 na belastingen € 155 mln.)

Vestigingsplaats

Den Haag

Openbaar belang

De provincie heeft een belang van 0,16% in de BNG. Het is niet zonder meer mogelijk een marktwaarde voor deze aandelen te bepalen, omdat deze niet vrij verhandelbaar zijn.

Wijziging belang gedurende 2017

n.v.t.

Overig

12. Nederlandse Waterschapsbank NV

1 januari 2015

30 juni 2015

Eigen vermogen

€ 1.303 mln.

 € 1.367 mln.

Vreemd vermogen

€ 86.946 mln.

 € 88.861 mln.

Begroot resultaat

Niet bekend (Nettowinst 1e halfjaar 2015 na belastingen € 63 mln.)

Vestigingsplaats

‘s-Gravenhage

Openbaar belang

De provincie heeft een  belang van minder dan 1% in  de NWB. Ook de aandelen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) kennen geen marktwaarde.

Wijziging belang gedurende 2017

n.v.t.

Overig

n.v.t.

13. NV Remu Houdstermaatschappij

1 januari 2014

31 december 2014

Eigen vermogen

€ 1,45 mln.

€ 1,44 mln.

Vreemd vermogen

€ 0,00

€ 0,00

Begroot resultaat

€ 0,00

Vestigingsplaats

Utrecht

Openbaar belang

De provincie is voor 47,5% aandeelhouder in de houdstermaatschappij. De vennootschap heeft een eigen vermogen van € 1,5 mln. en wordt in stand gehouden in verband met een eventueel nog te ontvangen vergoeding van ENECO. Deze vergoeding bedraagt 4,66% van de totale waarde bij verkoop voor 31 december 2010 van meer dan 50% van ENECO (privatiseringsvergoeding). Zoals oorspronkelijk overeengekomen, vervalt het recht op deze vergoeding na 31 december 2010, echter vanwege het verzet dat ENECO heeft gepleegd tegen de Wet Onafhankelijk Netbeheerder (zgn. splitsingswetgeving), komt ENECO, naar het standpunt van de voormalige aandeelhouders, geen beroep meer toe op de vervaldatum van de privatiseringsvergoeding.

Wijziging belang gedurende 2017

n.v.t.

Overig

Nauwelijks risico's en voldoende vermogen om de beperkte uitgaven te kunnen dekken..

14. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht

1 januari 2015

31 december 2015

Eigen vermogen

€ 13,8 mln.

€ 13,3 mln.

Vreemd vermogen

€ 0,09 mln.

€ 0,05 mln.

Begroot resultaat 2016

-€ 0,3 mln.

Vestigingsplaats

Utrecht

Openbaar belang

De provincie Utrecht is voor 100% aandeelhouder van de N.V. De provincie  bezit 150.00 aandelen van nominaal € 100,00.

Wijziging belang gedurende 2017

Geen.

Overig

N.V. in 2011 opgericht voor het investeren in private kavels op verouderde bedrijventerreinen in de provincie Utrecht. Sinds 2016 richt de OMU zich ook op de transformatie van kantoren.

Overige verbonden partijen

 Verbonden partij

Bestuursdeelname

Overige deelnemers

15. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

GS is het bestuur

Er worden bedragen geïnd t.g.v. het fonds. PU beheert het fonds.

Verklaring afkortingen:
Ab:    algemeen bestuur
Db:    dagelijks bestuur

15. Fonds nazorg gesloten stortplaatsen

1 januari 2014

31 december 2014

Eigen vermogen

€ 0,697 mln.

€ 0,700 mln.

Vreemd vermogen

€ 2,864 mln.

€ 3,005 mln.

Begroot resultaat 2016

0 mln.

Vestigingsplaats

Utrecht

Openbaar belang

Het treffen van zodanige maatregelen dat wordt gewaarborgd dat de stortplaats geen nadelige gevolgen voor het milieu met zich meebrengt, dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen die nadelige gevolgen

Wijziging belang gedurende 2017

Het belang zal naar verwachting gedurende 2016 niet veranderen.

Overig

Het vreemd vermogen bestaat voornamelijk uit de voorziening stortplaats die jaarlijks wordt opgebouwd om uiteindelijk het doelvermogen dat is vastgesteld op € 7,225 mln. in 2032 te realiseren. Zie onderstaande risico’s provincie.

De jaarrekening 2015 is nog niet klaar daarom zijn de cijfers van 2014 nog opgenomen.