Visie en inleiding

In het coalitieakkoord 2015-2019 blijft de ingezette focus op de kerntaken van belang, met een omslag van beleidsvorming naar uitvoering. Wij werken samen met mede-overheden, bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties om de regionale kerntaken uit te voeren: de taken waarbij de toegevoegde waarde van het middenbestuur het verschil kan maken. Wij streven naar een sterke regio met een aantrekkelijke leefomgeving en een goed vestigingsklimaat. Daarom hebben onze provinciale kerntaken en de hiervan afgeleide beleidsdoelstellingen vooral betrekking op het fysieke domein. Bij de provinciale beleidsdoelstellingen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan gebiedsontwikkelingsprojecten, natuur, water, recreatie, bedrijventerreinen, infrastructuur en (binnenstedelijke) woningbouw.

Voor het verwezenlijken van provinciale beleidsdoelstellingen in het fysieke domein kan het grondbeleid
faciliterend en actief worden ingezet.