Marktontwikkelingen, rendementen en treasuryresultaat

Marktontwikkelingen
De situatie op de financiële markten vraagt nog de aandacht. De rentes op de markten van de degelijke Euro-landen zijn nog steeds extreem laag door actief beleid op dit punt van de Europese Centrale Bank. Voor 2017 en ook de jaren daarna word niet verwacht dat de rente belangrijk gaat stijgen. Voor onze ramingen houden we hier rekening mee en stellen de verwachte rentepercentages voor de schatkist nu op 0% voor de komende jaren. Dit is namelijk ook de huidige rentestand. Ondanks de lage rentes stellen banken en andere privaat-kapitaalverstrekkende partijen zich nog steeds erg terughoudend op bij financieringsvraagstukken en wordt er steeds vaker een weg gezocht richting de overheid zoals de Provincie Utrecht.

De Wet Financiering Decentrale Overheden (wet FIDO) verplicht de Provincie Utrecht overtollige middelen primair aan te houden in de schatkist bij het Ministerie van Financiën of bij andere overheden.

Risico analyse met betrekking tot de resterende portefeuille
In de resterende, nog niet bij de schatkist ondergebrachte, portefeuille van € 25 mln. bevatten nagenoeg geen risico’s meer. Het bedrag van € 25 mln. is gegarandeerd. Wij hanteren daarom hetzelfde lage risicopercentage als bij de vorige begroting.

Rendementen en treasuryresultaat
Het treasuryresultaat wordt begroot onder de algemene middelen. In de navolgende tabel is het verwachte resultaat voor het begrotingsjaar 2017 uitgewerkt. Hierbij is uitgegaan van de rentetarieven die verwacht kunnen worden op basis van verplicht schatkistbankieren van het ministerie en de verwachte blijvende lage rentes bij de Nederlandse Bank. Voor 2017 gaan we uit van een rentepercentage schatkistbankieren rekening-courant van 0,0%. De Provincie Utrecht berekend vanaf 2017 geen interne rente als opbrengst voor treasury meer door bij investeringen. Er zijn nog wel enkele bestuurlijk afspraken van voor 2017 die als opbrengst voor treasury worden geboekt waarmee toekomstige kapitaallasten kunnen worden gedekt.

Bedragen berekend per 31 december 2016

      Bedragen x € 1.000

Renteopbrengsten

Obligaties

0

Garantieproducten

0

Schatkistbankieren

0

Opbrengsten bestuurlijke afspraken PU

534

Opbrengsten bestuurlijke afspraken BRU

3.163

Totale renteopbrengsten

3.697