Provinciale ontwikkelingen

Naar verwachting is begin 2017 het totaal belegd vermogen € 374 mln.  Dit is aanzienlijk minder dan aan begin 2016 vanwege de investeringen bij OV (zie staat van vaste activa). Deze trend zet zich in 2017 voort tot een belegd vermogen van € 264 mln. De liquide middelen worden uitgezet conform de wet FIDO en de bepalingen in de Verordening interne zaken provincie Utrecht 2016. Voor een steeds minder groot deel betreft het middelen uit de oude portefeuille op de kapitaalmarkt. Zo hebben we geen obligaties meer (ook de BRU beleggingen zijn vrijgekomen) en de laatste garantieproducten van € 25 mln. lopen af in 2022.

Uitstaand kapitaal per 1 januari 2017                                                                           

Bedrag

Bedrag

Mutatie

1-1-2016

1-1-2017

in 2017

Kapitaalmarkt

Obligaties

0

0

0

Garantieproducten

60.043

25.000

0

Totaal kapitaalmarkt

60.043

25.000

0

Geldmarkt 

Rekening-courant

3.392

0

0

Saldo bij de schatkist

446.693

349.000

110.000

Totaal geldmarkt

450.085

349.000

110.000

Totaal kapitaal- en geldmarkt

510.128

374.000

110.000

tabel 1 Bedragen x € 1.000