Treasurybeleid

De Provincie Utrecht is een bestedingshuishouding. Hoofddoel is niet het aanhouden van middelen om daar rendementen uit te halen. Echter voor de te verwachten (beleids)verplichtingen en voorzieningen zullen altijd middelen aangehouden moeten worden. Zolang deze middelen niet zijn aangewend (er rusten uiteraard wel claims op), zullen deze uit hoofde van treasury worden belegd. Het treasurybeleid bepaalt hoe we dit doen.

Het treasurybeleid wordt vormgegeven en uitgevoerd binnen de wettelijke en de door de staten uitgezette kaders. Het is namelijk de rol van PS met de provinciebegroting en de beleidssector het budgettaire kader en doelstellingen voor de uitoefening van de publieke taak te bepalen (beleidsverplichtingen) en daarmee ook de hoogte van de aan te houden middelen.

In verband met de herziening van de wet FIDO en het BBV is het treasurystatuut, samen met de verordening interne zaken, herzien. Het financieringsbeleid wordt middels de ASV en een afwegingskader in 2017 vormgegeven.  

Kasgeldlimiet

De vlottende middelen overtreffen de vlottende schulden ruimschoots. De provincie blijft daarmee royaal binnen de gestelde norm ten aanzien van de kasgeldlimiet.

Renterisiconorm

Aangezien er geen sprake is van ingeleend geld, wordt er zonder meer aan de renterisiconorm voldaan.

Rentebaten en –lasten

Wij hebben geen rentelasten naar aanleiding van geleend geld. De tijdelijke liquiditeitsoverschotten leiden vanwege de lage rentestand niet meer tot treasury-inkomsten. Gezien onze liquiditeitspositie verwachten wij voor 2017 geen externe financieringsbehoefte.

Kredietrisico

De oude portefeuilles aan uitzettingen zijn in 2016 verder afgebouwd tot € 25 mln. Dit blijft zo tot 2022. Nieuwe uitzettingen vallen binnen de nieuwe wet FIDO. Door deze wet lopen wij hierbij geen bijzonder kredietrisico.