Opcenten motorrijtuigenbelasting

De Verordening op de heffing van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting provincie Utrecht, zoals door uw Staten vastgesteld op 27 juni 2011, vormt de grondslag voor het heffen van opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Deze verordening wordt indien nodig periodiek aangepast aan de hand van actuele ontwikkelingen.

Hierna volgt een vergelijking van de oude en de nieuwe begrotingsstand en wat dat betekent voor de provincie Utrecht.

Opbrengst Motorrijtuigenbelasting

2016

2017

2018

2019

2020

Stand (primitieve) Begroting 2016

115.948

117.107

118.279

119.461

120.656

Stand Kadernota 2016

115.948

117.107

118.279

119.461

120.656

Stand Najaarsrapportage 2016

116.500

117.107

118.279

119.461

120.656

Verschil

552

0

0

0

0

Tabel 2 Bedragen x € 1.000

Het tarief voor de provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2017 bedraagt net als voorgaande jaren 72,6. Van verhoging van de opcenten wordt per 1 januari 2017 afgezien. Dit is conform het Coalitieakkoord 2015-2019 waarin als één van de uitgangspunten is opgenomen dat alleen de financiële middelen worden gebruikt die in 2015 de provincie reeds ter beschikking stonden. De provincie Utrecht heft hierdoor vergeleken met de andere provincies lagere opcenten waardoor de absolute lasten van de Utrechtse autobezitter ook lager uitkomen.

Voor de raming van de verwachte opbrengst uit de opcenten MRB in de begroting wordt sinds 2016 uitgegaan van de raming die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt geformuleerd in de meicirculaire Provinciefonds van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Deze raming wordt jaarlijks opgesteld om te komen tot de berekening van de provinciefondsuitkering.
Voor het jaar 2017 en navolgende jaren wordt de opbrengst uit de opcenten MRB daarom als volgt geraamd:

2016

2017

2018

2019

2020

Motorrijtuigenbelasting

116.500

118.131

119.785

121.462

123.162

tabel 3 Bedragen x € 1.000

Bij de jaren volgend op 2017 is een jaarlijkse groei in de opbrengst voorzien van 1,4%. Deze verwachte stijging van de opbrengst is gebaseerd op de landelijke mutatie van de opbrengst per opcent in het jaar 2016 ten opzichte van 2015.