Precariobelasting en leges

De precariobelasting en leges vinden hun grondslag in de Precariobelasting- en legesverordening provincie Utrecht 2012.

De artikelen 1 en 2 van deze verordening zeggen over de precariobelasting:

  • Precariobelasting wordt geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie.
  • Precariobelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde grond van de provincie worden aangetroffen.

In genoemde artikelen wordt het volgende gezegd over de leges:

  • Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het provinciebestuur verstrekte diensten als bedoeld in deze verordening en de bijbehorende tarieventabel.
  • Leges worden geheven van de aanvrager of verzoeker van de dienst, dan wel degene voor wie de dienst wordt verstrekt.

De toe te passen tarieven staan in de tarieventabel bij de verordening. Deze tarieven worden doorgaans jaarlijks voor de loon- en prijsstijgingen aangepast aan de actualiteit. Echter, voor het jaar 2017 zullen wij wederom aan uw Staten voorstellen om de tarieven niet te verhogen.

Uitgangspunt bij de vaststelling van de tarieven is dat deze ten hoogste kostendekkend mogen zijn. Dit wordt bij de vaststelling van de tarieventabel jaarlijks gecontroleerd aan de hand van een hiertoe ontwikkeld rekenmodel.
In onderstaande tabel wordt de kostendekkendheid van de legestarieven nog nader toegelicht:

Berekening van kostendekkendheid van de leges

Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente

212,6

Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen

0

Netto kosten taakveld

212,6

Toe te rekenen kosten

Overhead incl (omslag)rente

40,5

BTW

0

Totale kosten

253,1

Opbrengst heffingen

207,6

Dekkingspercentage

82%

Tabel 4 Bedragen x € 1.000

Bovenstaand overzicht is gebaseerd op de gemiddelde aantallen opgelegde leges over de jaren 2013, 2014 en 2015 naar de kostprijs en tarieven zoals deze zullen gelden voor het jaar 2017.
In het overzicht is de precariobelasting buiten beschouwing gelaten, aangezien het principe van kostendekkendheid bij precariobelasting niet van toepassing is. Om deze reden ligt de raming van de opbrengst voor precariobelasting en leges, zoals hieronder vermeld, hoger dan de geraamde opbrengst bij de bovenstaande berekening van kostendekkendheid.

De verordening zelf wordt periodiek aangepast aan de actuele ontwikkelingen. De precariobelasting en leges zijn conform bovenstaand overzicht in de Begroting 2017 geraamd voor een totaalbedrag van € 208.000.

Precariobelasting kabels en leidingen
Naar verwachting zal in het vierde kwartaal van 2016 het wetsvoorstel tot wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met het beperken van de heffingsbevoegdheid van precariobelasting voor enige openbare werken van algemeen nut worden aangenomen. Dit betekent dat gemeenten, provincies en waterschappen beperkt worden in de mogelijkheid precariobelasting te heffen op leidingen en kabels van nutsbedrijven in hun grond.
Voor de provincie Utrecht heeft dit wetsvoorstel echter geen gevolgen, aangezien de provincie geen precariobelasting heft op kabels en leidingen.