Informatievoorziening

Ontwikkelingen in het I-domein gaan snel. Digitale toepassingen waarbij gebruik wordt gemaakt van de cloud nemen toe. Informatie zal nog meer worden gedeeld (Open Data) en wordt nog meer met elkaar verbonden (Internet of Things). Ook de overheid gaat digitale platformen intensiever gebruiken voor het halen en brengen van informatie. Tegelijk worden voor de overheid regels gesteld aan het uitwisselen van informatie (Wet Datalekken, Europese privacy, Wet Open Overheid). Deze ontwikkelingen en de uitvoering van de regels vraagt om een continu herijking van het informatieveiligheidsbeleid. Nieuwe vormen van beveiligingsincidenten vragen ook om snel en accuraat handelen en, indien nodig, om bijstelling van activiteiten. In 2017 ligt de focus bij de uitvoering van het in 2016 vastgestelde beleid en Plan van Aanpak informatieveiligheid. Simultaan daaraan gaan we ons voorbereiden op beleid voor na 2018 waarbij nog meer de integratie van de verschillende onderwerpen wordt onderzocht (datalekken, informatieveiligheid, web richtlijnen, testmanagement etc.) De focus komt dan nog meer te liggen bij continuïteit doelstellingen van de provincie. Daar waar mogelijk gaan we binnen de regio en/of tussen provincies samen werken en wordt gebruik gemaakt van handreikingen die op landelijk niveau (ministeries, IPO, VNG, Cyber Security Raad) worden ontwikkeld. Anders dan voorgaande jaren zal informatieveiligheid  zowel formatief als financieel, structureel en planmatig om aandacht vragen om daarmee de betrouwbaarheid en integriteit van data en informatie voor medewerkers, burgers, bedrijven en mede overheden  te borgen.

Er is een convenant met betrekking tot Open data met meerdere gemeentes overeengekomen, de provincie participeert daar actief in. Samen met gemeentes draaien we pilots voor de maatschappelijke opgaven, waarin onderzocht wordt hoe we informatie nog beter kunnen benutten. We werken daarin samen met maatschappelijke partners die actief zijn in het domein ‘open data’, om gericht activiteiten te organiseren. Separaat hieraan komt een hernieuwde visie hoe de provincie hiermee om wilt gaan.

Het project Presto is de tweede fase ingegaan. In 2017 wordt de module facilitair geïmplementeerd. Daarnaast zal onderzocht worden of en hoe de HRM-module geïmplementeerd moet worden.