Organisatieontwikkeling

Belangrijke ontwikkelingen als de opkomst van de netwerksamenleving, de alsmaar voortgaande digitalisering (en daarmee de beschikbaarheid van kennis voor iedereen), de herverdeling van middelen en verandering in de overheidsfinanciën zijn de komende jaren van grote invloed op onze organisatie. Hierbij past een organisatie met een sterke identiteit die flexibel kan inspelen op wat in de omgeving aan de orde is. Dit vraagt om medewerkers die breed en flexibel inzetbaar zijn. Hier investeren we in. Maar ook om een goede personeelsplanning, waarbij inzicht bestaat over benodigde kerncompetenties en deskundigheid en de beschikbaarheid daarvan in de organisatie en op de arbeidsmarkt, is nodig. De personeelskosten vormen een substantieel onderdeel van de begroting. De totale personeelskosten in de begroting 2017 bedragen € 56,8 mln. gebaseerd op een totale formatie van 677 fte. Inzicht in formatie, bezetting en inhuur en de daarvoor benodigde middelen in relatie tot de uit te voeren werkzaamheden maakt het mogelijk strategische keuzes te maken voor de opbouw van het personeelsbestand. Enerzijds zullen begrotingsgrondslagen en normeringen verder worden aangescherpt en de uitvoering daarvan worden bewaakt via managementrapportages. Anderzijds wordt beleid ontwikkeld om het hoofd te kunnen bieden aan de dynamiek van de praktijk en het management voldoende regelruimte te geven bij het oplossen van onvoorziene bezettingsproblemen.

De basis voor onze huidige organisatieontwikkeling is gelegd in het vorige coalitieakkoord (2011 -2015 “Focus, Vertrouwen, Oplossingsgericht”) met als pijlers de focus op kerntaken, het vertrouwen in de samenleving en een oplossingsgerichte overheid. Inmiddels zijn we vijf jaar verder en pakken we met het huidige coalitieakkoord (2015-2019 ‘In verbinding”) door op de ingezette koers voor de organisatieontwikkeling. Dat wil zeggen, nóg gerichter en met nóg meer inzet werken aan het behoud en de versterking van Utrecht als Europese topregio. Waar mogelijk wordt samengewerkt met regiopartners, gemeente Utrecht, Rechtbank, enz. Voorbeelden hiervan zijn het juridisch netwerk dat in- en extern wordt uitgebouwd.

We werken aan een contourenschets voor een mogelijke Gemeenschappelijke Regeling op het gebied van ICT-infra met de gemeentes Utrecht en Montfoort/IJsselstein (UW-samenwerking). De provincie kan op termijn de kwantiteit en kwaliteit van het ICT-netwerk niet meer borgen. De organisatie is te groot voor servet en te klein voor tafellaken. Door schaalvergroting kunnen ontwikkelingen op het gebied van ICT en de dienstverlening op termijn kwalitatief en kwantitatief worden geborgd.

Binnen de P4 is verkend welke kansrijke samenwerkingsverbanden op het terrein van de bedrijfsvoering er zijn. Dit heeft de volgende vier projectlijnen opgeleverd: Uitwisseling en delen van personeel, Gezamenlijke aanbestedingen, Uitwisselen van kennis en gezamenlijk beleid opstellen en Inbesteden van diensten en oprichten van expertisecentra. Deze vier projectlijnen worden verder uitgewerkt. Ook onderzoeken we waar op de verschillende deelterreinen kansen liggen voor verdere samenwerking. De organisatie werkt hard aan het invullen van de jaarlijkse participatiebanen.