Risicoanalyse

De onderstaande tabel bevat de tien belangrijkste risico’s van de provincie Utrecht. Samen zijn deze risico’s goed voor bijna 60% van de berekende omvang van het vereiste weerstandsvermogen, voor geïdentificeerde risico’s binnen het risicoprofiel. De getoonde risico’s zijn aflopend gesorteerd op hun ‘invloed’ op de omvang van het vereiste weerstandsvermogen. Voor het overzicht van alle geïdentificeerde risico’s wordt verwezen naar onze website: Concernrisicoprofiel provincie Utrecht, begroting 2017

N.B. de berekende invloed van een ongewijzigd risico (bijvoorbeeld t.o.v. de jaarrekening 2015) op de omvang van het vereiste weerstandsvermogen is bij iedere analyse (in beperkte mate) verschillend. Dit is juist en hangt samen met de simulatietechniek van de toegepaste Monte Carlo-analyse.

Concernrisicoprofiel provincie Utrecht - Begroting 2017

No.

Risico

Gevolgen

Kans

Financieel gevolg

Invloed

01
R175

De concessiehouders Openbaar vervoer en Regio taxi gaan failliet

Financieel - Er moet een andere vervoerder worden ingehuurd

30%

max € 5 mln

8.41%

02
R41

Hart van de Heuvelrug

Financieel - Inkomsten (verkopen)

33%

max € 4,6 mln

8.38%

03
R42

Projecten gelieerd aan Hart van de Heuvelrug (Vliegbasis)

Financieel - Inkomsten (verkopen)

33%

max € 4,4 mln

8.19%

04
R208

Claim aannemer Waterliniemuseum

Financieel - Claim

40%

max € 2,3 mln

6.70%

05
R35

Verlaging kredietwaardigheid financiële instelling waarop wij debiteurenrisico lopen

Financieel - Waardevermindering van onze effectenportefeuille (beleggingsverliezen)

2%

max € 60,0 mln

6.69%

06
R71

Uitlekken van vertrouwelijke informatie

Financieel - Claims in geval van misbruik gegevens en identiteitsfraude
Imago - Imagoschade

10%

max € 10 mln

5.45%

07
R196

Bestuurlijk besluit om buiten de kaders van de Wet Bodembescherming (Wbb) een bijdrage te doen

Financieel  

25%

max € 2,5 mln

4.18%

08
R206

Onvoorzien nader bodemonderzoek en -sanering (onbekende locaties)

Financieel

25%

max € 3 mln

4.14%

09 R20

Aanspraak op de borgstelling voor de convenantsleningen van het Nationaal Groenfonds

Financieel - Kosten (a.g.v. de aanspraak op de borgstelling)

10%

max € 6,4 mln

3.59%

10
R198

Hoger uitvallende kosten voor bodemsanering dan o.b.v. onderzoeken is vastgesteld bij bekende locaties

Financieel

30%

max € 1.8 mln

3.00%

tabel 2

Totaal geïdentificeerde risico’s binnen het risicoprofiel   : €  150 mln.

Buiten het risicoprofiel aangehouden reserveringen   : €   11 mln.
Bedrijfsvoeringsrisico’s  (€ 10 mln.)
Gedoeld wordt op onvoorziene risico’s waarop geen invloed kan worden uitgeoefend.
We onderscheiden twee typen risico’s:

  •  risico’s zoals calamiteiten, aansprakelijkheidsclaims etc., waarvoor geen verzekering bestaat of de verzekeringsdekking ontoereikend blijkt en
  • risico’s zoals een verlaging van de uitkeringen uit het provinciefonds, gevolgen van loon- en prijsstijging, renteontwikkelingen en lagere opbrengst uit deelnemingen.

Risico’s bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen  (€ 1 mln.)
Er lopen meerdere grote projecten die worden (voor)gefinancierd uit het eigen vermogen. Voor alle projecten geldt dat ze duurder of goedkoper kunnen uitvallen, door hogere/lagere grondprijzen, wel/niet meebetalen door derden, hogere/lagere projectkosten en meer/minder vervuiling van water of bodem. Voor deze projecten geldt dat er naar maatregelen wordt gezocht om de risico’s te verkleinen maar hierover is nog geen zekerheid.

Deze reserveringen worden niet meegenomen in de NARIS-berekening voor de omvang van het vereiste weerstandsvermogen, maar tellen hiervoor voor de volle 100% mee.
Zie ook de toelichting onder Actualiteiten risicomanagement.