Financiële kengetallen

In deze paragraaf is de set van vijf financiële kengetallen opgenomen.
Het betreft de volgende onderwerpen: netto schuldquote, solvabiliteit, grondexploitatie, exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Deze kengetallen beogen statenleden op eenvoudige wijze inzicht te verschaffen over de financiële positie van hun provincie. Ook kunnen provincies ten aanzien van deze onderwerpen onderling op uniforme wijze worden vergeleken (benchmark).

1. De netto schuldquote
De netto-schuldquote bevindt zich normaal gesproken tussen 0 en 100%. Een negatieve uitkomst betekent dat er geen netto-schuld is, een situatie die de provincie Utrecht als wenselijk stelt.

1A  Netto schuldquote

Rekening  2015

Prim. Begroting 2016 

Prim. Begroting 2017 

A

Vaste schulden 

     3.750

              4.525

                      3.750

B

Netto vlottende schulden

     3.543

            13.485

                      3.543

C

Overlopende passiva

 445.278

           257.641

              445.278

D

Financiële activa art 36d,e,f Stt vaste activa, niet de Balans

   25.000

            32.183

                    25.000

E

Uitzettingen < 1jaar

 536.867

           503.242

                  536.867

F

Liquide middelen

     3.392

            15.820

                      3.392

G

Overlopende activa

 145.313

           112.131

                  145.313

H

Totale baten (excl mutaties reserves)

 437.893

           631.449

                  397.734

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

-58,92%

-61,40%

-64,87%

tabel 5 bedragen x € 1.000

1B.  Netto schuldquota gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen

Rekening  2015

Prim. Begroting 2016

Prim. Begroting 2017

A

Vaste schulden 

     3.750

              3.750

                      3.750

B

Netto vlottende schuld

     3.543

            13.485

                      3.543

C

Overlopende passiva

 445.278

           257.641

                  445.278

D

Financiële activa art 36b,c,d,e,f Stt vaste activa, niet de Balans

   32.366

            37.246

                    10.800

E

Uitzettingen < 1jaar

 536.867

           503.242

                  536.867

F

Liquide middelen

     3.392

            15.820

                      3.392

G

Overlopende activa

 145.313

           112.131

                  145.313

H

Totale baten (excl mutaties reserves)

 437.893

           631.449

                  397.734

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

-60,60%

-62,33%

-61,30%

tabel 6 bedragen x € 1.000

2. Solvabiliteitsratio
Een organisatie is solvabel als zij in staat is om al haar schulden of betalingsverplichtingen te voldoen. Feitelijk is dat zo als het eigen vermogen minimaal gelijk is aan het vreemd vermogen, dan komt de ratio uit op 50%.

2.  Solvabiliteitsratio

Rekening  2015

Prim. Begroting 2016

Prim. Begroting 2017

A

 Eigen vermogen 

      434.693

           380.056

                   424.735

B

 Balanstotaal 

      934.911

           610.000

                   842.750

Solvabiliteit

46,50%

62,30%

50,40%

tabel 7 bedragen x € 1.000

3. Kengetal grondexploitatie
Omdat de provincie Utrecht, behoudens Hart van de Heuvelrug, in beperkte mate actief grondbeleid voert, is een normering van dit kengetal, op dit moment, niet aan de orde.

3.  Kengetal grondexploitatie

Rekening  2015

Prim. Begroting 2016

Prim. Begroting 2017

A

 Niet in exploitatie opgenomen bouwgronden  

       21.765

             39.602

                    21.765

B

 Bouwgronden in exploitatie 

              -  

                   -  

                           -  

C

 Totale baten (cf art.17 lid c BBV dus excl. mutatie  reserves 

      437.893

           631.449

                   397.734

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

4,97%

6,27%

5,47%

tabel 8 bedragen x € 1.000

4. Structurele exploitatieruimte
De ratio Structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte de provincie heeft om de eigen lasten te dragen. Structurele baten en lasten zijn die baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Bij incidentele baten en lasten gaat het om eenmalige baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Indien de structurele lasten worden gedekt door structurele baten is er sprake van materieel begrotingsevenwicht. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten biedt uiteraard meer flexibiliteit dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De provincie Utrecht streeft voor dit kengetal veiligheidshalve een ratio na van ten minste 5%.

4. Structurele exploitatieruimte

Rekening  2015

Prim. Begroting 2016

Prim. Begroting 2017

A

 Totaal structurele lasten 

      496.249

           163.024

                   163.498

B

 Totaal structurele baten 

      514.441

           194.682

                   179.852

C

 Totale structurele toevoegingen aan reserves 

       75.286

             14.880

                    11.084

D

 Totaal structurele onttrekkingen aan reserves 

       76.548

             11.697

                    11.358

E

 Totale baten 

      514.441

           492.183

                   455.373

Ratio ((B-A) + (D-C)) / (E) x 100%

3,78%

5,79%

3,65%

tabel 9 bedragen x € 1.000

5. Belastingcapaciteit opcenten MRB
Deze ratio geeft aan hoe de belastingdruk in de provincie zich verhoudt ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Een provincie heeft de mogelijkheid de opcenten te verhogen tot het maximum zoals dat door het Rijk wordt bepaald. Dit kengetal zegt niets over de beschikbaarheid van de structurele weerstandscapaciteit. De provincie Utrecht wil zich met het opcententarief positief onderscheiden ten opzichte van andere provincies. Voor de ratio belastingcapaciteit streven wij 90% na, zodat de lasten van de Utrechtse autobezitter lager uitkomen dan gemiddeld in Nederland.

5. Belastingcapaciteit: opcenten MRB

Rekening  2015

Prim. Begroting 2016

Prim. Begroting 2017

A

 Aantal opcenten MRB 

              73

                   73

                           73

B

 Landelijk gemiddelde aantal opcenten in jaar er voor 

              81

                   82

                           80

Ratio (A/B) x 100%

90,07%

88,32%

90,70%

tabel 10 bedragen x € 1.000