Actualiteiten risicomanagement

Herijking beleids- en uitvoeringskader risicomanagement en weerstandsvermogen
Op grond van onze Verordening interne zaken bieden Gedeputeerde staten PS ten minste eenmaal in de vier jaar een herijkte nota weerstandsvermogen en risicomanagement ter vaststelling aan. De laatste vastgestelde nota dateert van 2012.
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing van de jaarrekening 2015 valt te lezen dat er aan een herijking van ons beleids- en uitvoeringskader risicomanagement en weerstandsvermogen wordt gewerkt. Het ter vaststelling aanbieden van deze herijkte kaderstelling bij de Kadernota 2016 bleek echter net te kort dag te zijn. De herijkte stukken zijn nu in september besproken in PS.

Egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB
Bij de vaststelling van de Kadernota 2016 hebben PS ingestemd met het voorstel tot het instellen van een egalisatiereserve algemene uitkering provinciefonds en opbrengst opcenten MRB. Deze reserve is initieel gevoed met € 3 mln. ten laste van de reserve weerstandsvermogen.
Wel hebben PS aangegeven dat de totale omvang van deze reserve nooit meer mag bedragen dan € 5,0 mln. en dat mutaties in deze reserve aan PS worden gemeld. In onderstaand overzicht zijn de mutaties op grond van de meicirculaire provinciefonds weergegeven (stand begroting 2017).

Egalisatiereserve

 x € 1.000

Initiële voeding (ten laste van reserve weerstandsvermogen)

3.000

Stand Kadernota 2016

Meicirculaire 2016 - hogere raming alg. uitk. provinciefonds

    348

Meicirculaire 2016 - hogere raming opcenten MRB

552

Stand egalisatiereserve begroting 2017

3.900

tabel 1

Verlaging buiten het risicoprofiel aangehouden reserveringen
Al geruime tijd reserveren wij € 15 mln. voor risico’s buiten het risicoprofiel: € 12,5 mln. voor bedrijfsvoeringsrisico’s en € 2,5 mln. voor risico’s bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen. Doelstelling is deze risico’s zo volledig mogelijk op te nemen in het (concern)risicoprofiel, waardoor beide reserveringen uiteindelijk geheel kunnen vervallen. Zo ver zijn we nu nog niet, maar op grond van ervaringscijfers (hoe vaak hebben er zich risico’s voorgedaan buiten het risicoprofiel) en groei in het risicovolwassenheidsniveau van de organisatie worden deze reserveringen verlaagt tot € 10 mln. voor bedrijfsvoeringsrisico’s en € 1 mln. voor risico’s bij projecten met (voor)financiering uit het eigen vermogen.  

Claims ten laste van het weerstandsvermogen
Er zijn in 2016 (nog) geen claims ingediend ten laste van het weerstandsvermogen. Wel is in de najaarsrapportage 2016 een (voor)aankondiging opgenomen van een verwachte budgetoverschrijding op het ‘woonschepenknelpuntenproject’ van naar verwachting € 100.000 à € 150.000. Wanneer deze overschrijding zich daadwerkelijk voordoet, zal aanspraak gemaakt worden op de reserve weerstandsvermogen. Dit zal dan in de jaarrekening 2016 worden geëffectueerd.