Provinciale gebouwen

Provinciale gebouwen

Specificatie

Aantal

Provinciehuis Archimedeslaan 6

1

Monumentale pand Paushuize

1

Dienstwoningen

2

Steunpunten in De Meern en in Huis ter Heide

2

tabel 1 Stand per 2015

Huis voor de provincie

a.   Ambitieniveau

Het Huis voor de provincie bestaat uit 18 verdiepingen en een entreepartij met receptie, koffiecorner, diverse zitcorners  en een restaurant. In het gebouw is ook een ondergrondse parkeergarage aanwezig en een centraal vergadercentrum. Diverse verdiepingen zijn verhuurd.

De actuele staat van installaties en gebouwdelen is conform de gestandaardiseerde en gangbare NEN 2767 normering uitgedrukt in een zespuntsschaal. Voor het preventief en correctief onderhoud is een externe leverancier gecontracteerd met als opdracht de installatie en gebouwdelen op conditiestaat 3 te behouden. Conditiestaat 3 wordt gedefinieerd als redelijke conditie met plaatselijk zichtbare veroudering.

b. Beheerplan

Periodiek dient de meerjaren onderhoudsprognose te worden bijgesteld teneinde het sturen op onderhoudskosten en het plannen van werkzaamheden in relatie tot conditiegestuurd onderhoud in balans te houden. Eventuele investeringsvoorstellen zullen in de kadernota 2017 worden opgenomen.

c. Majeure ontwikkelingen

Om het Huis voor de provincie aan de ambities met betrekking tot duurzaamheid te voldoen wordt een verdiepingsslag gemaakt. De rendabiliteit van de aansluiting op de WKO-installatie van A.S.R. wordt vergeleken met andere mogelijkheden van het gebouw en haar installaties. Daarnaast zullen diverse maatregelen worden onderzocht en in uitvoering worden genomen om de energielasten te reduceren en het behaaglijkheidsgevoel van de medewerkers te vergroten. Naast de voorziene uitgaven voor beheer en onderhoud zullen de kapitaallasten voor een groot deel bepaald worden naar aanleiding van de duurzaamheidsbevindingen. Eén van deze aspecten betreft een investeringsaanvraag van onder andere de uitfasering van de dynamische no-breakinstallatie / noodstroomaggregaat. Op basis van haalbaarheidsonderzoeken zullen investeringsaanvragen, indien van toepassing, worden bijgesteld.

Om het Huis voor de provincie aantrekkelijk te houden voor haar gebruikers en huurders wordt ook nadrukkelijk gekeken naar esthetische aanpassingen waarbij een sobere, doeltreffende en duurzame uitstraling wordt nagestreefd. Het betreft de Statenzaal en de bamboevloer van het vergadergebied. De benodigde investeringen passen binnen de hiervoor gestelde kaders.

d. Achterstanden in onderhoud
Er zijn geen achterstanden in het onderhoud.

e. Uit het beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening
De lasten vanuit het beheerplan worden deels ten laste gebracht van de voorziening groot onderhoud Huis voor de provincie en Paushuize.

Verloop van de voorziening Groot Onderhoud provinciehuis en Paushuize 2015 – 2020

Voorziening Groot onderhoud Provinciehuis en Paushuize

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Beginsaldo

270

349

243

164

117

165

Stortingen

523

183

183

183

183

183

Onttrekkingen

445

289

262

230

135

353

Eindsaldo

349

243

164

117

165

  -5

tabel 2 Bedragen x € 1.000

Naast het onderhoud wat via de voorziening groot Onderhoud loopt, wordt er ook rekening gehouden met vervangingsinvesteringen. Naast de vervanging van de dynamische no-break installatie staat ook de vervanging van de toiletcombinaties, groot onderhoud van de bamboevloeren en de dieptereiniging van de gevels gepland. De financiële doorkijk op langere termijn kan met de implementatie en uitvoering van het nieuwe MJOP worden herzien en aangepast waardoor voorzieningen groot onderhoud beter worden verdeeld en onttrekkingen ten opzichte van het eindsaldo worden genivelleerd.  

Overzicht vervangingsinvesteringen Provinciehuis 2015 - 2020

Vervangingsinvestering Provinciehuis en Paushuize

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Verwachte investeringen

656

2.176

435

162

0

1.011

tabel 3 Bedragen x € 1.000

Deze investeringen worden geactiveerd en de daaruit voortvloeiende kapitaallasten worden ten laste van de reserve Huisvesting gebracht. Zie bijlage ‘de staat van reserves’ voor het verloop van deze reserve.

Paushuize

a.   Ambitieniveau
Paushuize behoort tot de meest duurzame monumentale gebouwen van Nederland en is als cultureel erfgoed door renovatie behouden en wordt voor het publiek in beperkte mate opengesteld. Het gebouw heeft voor de provincie een representatieve functie en vormt de ceremoniële werkplek van de Commissaris van de Koning. Paushuize wordt geëxploiteerd door een externe organisatie voor vergaderingen en andere bijeenkomsten.

Het ambitieniveau voor het onderhoud van het monumentale pand ligt op conditieniveau 3 volgens de NEN 2767. De functievervulling van bouw- en installatiedelen voldoen aan de gestelde verwachtingen omtrent sober en doelmatig onderhoud. De dienstwoningen zijn voor 30 jaar verpacht aan Stichting Stadsherstel. Zij dragen zorg voor het beheer en onderhoud van de dienstwoningen gedurende deze periode.

b.   Beheerplan
Vanwege het karakter van Paushuize is voor het bouwkundig onderhoud een specifieke aannemer gecontracteerd, die gespecialiseerd is in onderhoud van monumentale panden. Deze aannemer en daarnaast de contractant voor het installatieonderhoud zijn vanaf 1 september 2016 geheel verantwoordelijk voor de instandhouding van het gebouw. Het beheer en onderhoud van Paushuize is ook opgenomen in het MJOP.

c. Majeure ontwikkelingen
Sinds de grote renovatie van Paushuize zijn er geen grote onderhoudswerkzaamheden geweest. Voor 2017 staat planmatig onderhoud zoals schilderwerk aan de kozijnen gepland.

d. Achterstanden in onderhoud
Er zijn geen achterstanden in het onderhoud.

e. Uit het beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening
Ten behoeve van het onderhoud van het provinciehuis en Paushuize is een voorziening ingesteld. Zie hiervoor tabel 2 en 3 van deze paragraaf.

Steunpunten in De Meern en Huis ter Heide

a. Ambitie
Vanuit het steunpunt Veenweide in De Meern beheert de provincie haar wegen in het westelijk deel van de provincie Utrecht. Op de locatie Huis ter Heide is de Regionale Verkeersmanagement Centrale van de provincie gehuisvest. De Verkeersmanagement Centrale bundelt alle kennis en informatie over verkeer in de provincie Utrecht. Vanuit Huis ter Heide onderhoudt de provincie ook haar wegen in het oostelijk deel van de provincie.
Ook voor de steunpunten geldt een conditieniveau 3 conform de NEN 2767.

b. Beheerplan
Ook voor het gebouwbeheer van de steunpunten is een MJOP opgesteld. Aan de hand hiervan vindt correctief en preventief onderhoud plaats. Ook dit onderhoud is in 2016 uitbesteed en gaat provincie Utrecht de regievoering op zich nemen.

c. Majeure ontwikkelingen
Geen.

d. Achterstanden in onderhoud
Er zijn geen achterstanden in het onderhoud.

e. Uit het beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van de voorziening
Ten behoeve van het onderhoud van de steunpunten is een voorziening aanwezig.

Verloop van de voorziening Groot Onderhoud Kantons 2015 – 2020

Voorziening Steunpunten in De Meern en Huis ter Heide

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Beginsaldo

116

112

 45

    0

  10

  27

Stortingen

  60

  60

 60

  60

  60

  60

Onttrekkingen

  64

 127

105

  50

  43

  18

Eindsaldo

112

  45

    0

  10

  27

  69

tabel 4 Bedragen x € 1.000