Wat zijn kapitaalgoederen?

Kapitaalgoederen zijn goederen in eigendom van de provincie die de provincie meerjarig ten dienste staan. Deze goederen vragen bij aanschaf (of vervaardiging) veelal substantiële investeringen en vergen daarna regelmatig onderhoud. Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) noemt in dit kader gebouwen, wegen, water, groen en riolering. De belangrijkste kapitaalgoederen van de provincie Utrecht zijn:

 • Provinciale wegen, kunstwerken en groen;
 • Traminfrastructuur
 • Provinciale vaarwegen;
 • Provinciale gebouwen;
 • Grond (zie hiervoor de paragraaf Grondbeleid).


Hierna wordt met betrekking tot deze kapitaalgoederen ingegaan op de volgende aspecten:

  1. Ambitie (en gehanteerde normen voor beheer en onderhoud);
  2. Beheerplan;
  3. Majeure ontwikkelingen;
  4. Achterstanden in onderhoud (waar van toepassing);
  5. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening (waar van toepassing).