Overhead

De paragraaf bedrijfsvoering biedt inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. Naast de deze paragraaf dient er in het vernieuwde BBV een (financieel) overzicht voor algemene overheadkosten te worden opgenomen. De overhead wordt hierbij niet langer aan de afzonderlijke programma’s toegerekend, maar wordt als afzonderlijk budget door PS geautoriseerd.  Onder het ‘oude’ BBV was er zo veel mogelijk sprake van integrale kostprijzen. Dit systeem werd door velen als ingewikkeld en niet transparant ervaren. Bij de overhead wordt tenslotte ook betrokken de berekening van de uurtarieven, wanneer het doorberekeningen in belastingtarieven betreft, dan wel toerekening van personele kosten aan projecten zowel in- als extern gericht.

Voor de opzet van de overhead baseren wij ons op de definities van het BBV die op onderdelen kunnen afwijken van de Vensters voor Bedrijfsvoering.

Overhead bestaat o.a. uit:
- Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding valt hier buiten;
- Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie;
- P&O/HRM;
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie;
- Juridische zaken;
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- Informatievoorziening en automatisering (ICT);
- Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging);
- DIV;
- Managementondersteuning primair proces

Totalen van de baten en lasten van overhead

2017

2018

2019

2020

Materiële lasten

22.304

21.984

20.202

20.201

Personeelskosten

18.085

18.085

18.085

18.085

Totaal lasten

(A )

40.389

40.069

38.287

38.286

Totaal baten

(B )

7.666

7.619

7.619

7.619

 Saldo van dit programma (B-A)

(C )

32.723

32.450

30.668

30.667

 Storting in reserves

(D )

6.344

6.344

6.344

6.344

 Onttrekking aan reserves

(E )

7.091

6.598

4.929

4.929

 Beslag op de algemene middelen (C-D+E)

31.976

32.196

32.083

32.082

Tabel 10 Totalen van de baten en lasten van overhead (x € 1.000)