Reserves

Voor sommige (incidentele) onderwerpen hebben we gespaard of extra geld opzij gezet. Dit geld hebben wij ondergebracht en gelabelde bestemmingsreserves. Daarnaast hebben we de algemene reserves. In onderstaande tabel ziet u het saldo van stortingen en onttrekkingen in de reserves. Een groot deel van de mutaties in de reserves  loopt via de programma's, een deel loopt ook via de algemene middelen. Per saldo wordt er in 2017 € 18,552 mln. onttrokken uit de reserves.

Mutaties in reserves

Realisatie

Begroting

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Reserves via programma's en overhead

1.546

-9.660

-15.038

-12.641

40.596

-1.866

Reserves via algemene middelen

-2.808

-7.651

-3.514

-2.453

968

0

Saldo mutaties in de reserves

-1.262

-17.311

-18.552

-15.094

41.564

-1.866

Tabel 11: Per saldo mutaties in reserves (x € 1.000)

Een compleet overzicht van alle reserves vindt u in de Staat van reserves in de bijlagen. Een overzicht van de stortingen en onttrekkingen aan reserves per programma staat in de gelijknamige bijlage. Tabel 12 bevat het overzicht van de mutaties in de  reserves die via de algemene middelen zijn gelopen.

Mutaties in reserves via Algemene 

Realisatie

Begroting

middelen

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Algemene reserve

-2.808

-11.237

-5.096

-5.182

-3.216

0

Reserve weerstandsvermogen

0

-3.000

0

0

0

0

Egalisatiereserve provinciefonds en MRB

0

3.900

0

0

0

0

Reserve Rentekostenvoorfinanciering

0

2.686

1.582

2.729

4.184

0

Saldo mutaties in reserves via
Algemene middelen

-2.808

-7.651

-3.514

-2.453

968

0

Tabel 12: Saldi mutaties in reserves via Algemene middelen (x € 1.000)

De mutaties in de algemene reserve betreffen de onttrekkingen voor de dekking van het coalitieakkoord en de Kadernota 2016.