Stelposten

Stelposten zijn voorlopige reserveringen die later preciezer worden ingevuld. De provincie Utrecht kent twee stelposten, te weten Onvoorzien en Loon- en prijscompensatie.

Stelposten

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

Stelpost Onvoorzien

400

400

400

400

400

Stelpost Loon- en prijsontwikkeling

0

1.661

3.561

5.461

7.361

Totaal Stelposten

400

2.061

3.961

5.861

7.761

Tabel 8 Stelposten (x € 1.000)

Stelpost onvoorzien
Wij reserveren ongeveer 0,25 procent van de jaarlijkse (verwachte) inkomsten uit motorrijtuigenbelasting en provinciefonds voor onvoorzien. Dit is jaarlijks € 0,4 mln.

Stelpost loon- en prijsontwikkeling

De stelpost loon- en prijscompensatie stijgt jaarlijks met een vast bedrag om zo aan onze verplichtingen te kunnen voldoen op het gebied van loonafspraken en prijsontwikkelingen. Loon- en prijscompensatie wordt vooraf in de begroting toegevoegd voor de nominale ontwikkelingen. Daarbij wordt voor de looncompensatie uitgegaan van de gestegen werkgeverslasten vanwege per saldo gestegen premies. Prijscompensatie is alleen toegekend indien er sprake is van contracten/afspraken waarin indexeringsafspraken zijn opgenomen die nagekomen moeten worden. Indien hierin geen indexeringspercentage wordt vermeld, wordt het percentage voor overheidsconsumptie uit de prognoses CPB CEP 2016 gehanteerd. Voor de begroting 2017 is dat een percentage van 1,2 %.

Loon- en prijscompensatie

2016

2017

2018

2019

2020

Stand na Kadernota 2016

1.900

3.800

5.700

7.600

Inzet looncompensatie

0

0

0

0

Inzet prijscompensatie

239

239

239

239

Stand Begroting 2017

0

1.661

3.561

5.461

7.361

Tabel 9 Mutaties stelpost loon- en prijscompensatie (x € 1.000)