Maatschappelijke context

Onze provincie heeft een aantrekkelijk landelijk gebied. De hoge kwaliteit en grote diversiteit zorgen er voor dat mensen hier graag willen wonen en recreëren. Het landelijk gebied is daardoor een belangrijke pijler voor Utrecht TOP-regio. Behoud en versterken van de kwaliteit en diversiteit van het landelijk gebied is dus een belangrijke opgave voor ons.
Om het landelijk gebied aantrekkelijk te houden werken wij aan:

  • Natuur met voldoende kwaliteit, die voldoet aan internationale overeengekomen kwaliteitseisen;
  • Duurzame landbouw, waarbij de duurzaamheid zowel betrekking heeft op de ecologische, milieu en gezondheidsaspecten als op het rendabel zijn van de bedrijven;
  • Economisch en sociaal vitaal landelijk gebied, waarbij het gaat om de leefbaarheid, ook van de kleine kernen.
  • Het afremmen van de bodemdaling in de veenweidegebieden;
  • Het beleefbaar maken van het landelijk gebied. Aantrekkelijke landschappen en natuurgebieden met recreatieve voorzieningen die het kunnen genieten van het landelijk gebied makkelijk en mogelijk maken.

In 2017 zijn er in relatie tot het landelijk gebied drie nieuwe ontwikkelingen:

  • De nieuwe Wet natuurbescherming (Wnb) wordt van kracht. Deze leidt tot andere rollen en taken voor de provincie. Op grond van deze wet is de provincie verantwoordelijk voor de natuur;
  • De aanvraag van vergoedingen voor particulier natuurbeheer gaat via collectieven in plaats van per individuele aanvrager;
  • De inzet van Europese subsidie vanuit het fonds POP3 gaat via tenders waarop moet worden ingeschreven in plaats van via individuele aanvragen. Hierdoor worden de beste voorstellen gehonoreerd.