Economisch vitale en duurzame landbouw

Voor het stimuleren van economisch vitale en duurzame landbouw gaan we in 2017 provinciaal geld en POP3-middelen inzetten op:

  • Landbouwstructuurversterking
  • Vermindering van de milieubelasting door mest en bestrijdingsmiddelen
  • Beperking van de bodemdaling in veenweidegebieden
  • Energie- en klimaatdoelen.

De AVP-gebiedscommissie Utrecht-West en de Gebiedsraad O-gen jagen de projecten aan. De provincie zet de POP3 middelen in via openbare tenders. Een door ons ingestelde onafhankelijke commissie beoordeelt de projecten. Daarnaast zijn AVP-middelen beschikbaar voor de het stimuleren van de bewustwording over milieuthema’s en het kennisdelen rondom duurzame landbouw en innovaties. Speerpunten zijn energie, kringlooplandbouw en waterbeheer.
Aan LEADER-groepen stellen we POP3-geld beschikbaar om projecten te ontwikkelen die de relatie tussen platteland en stad versterken. In aanvulling daarop ontwikkelt Gebiedscoöperatie O-gen projecten in de voedselketen, zoals terugdringen voedselverspilling, versterken korte ketens en regionale afzet.
In 2017 wordt mogelijk de Wet dieraantallen van kracht. Deze biedt provincies de mogelijkheid om regels te stellen aan te hoge aantallen dieren in relatie tot de volksgezondheid. Zodra hierover meer duidelijk is, bereiden wij beleid hierop voor.