Uitvoeren Natuurvisie

Voor ons natuurbeleid hebben in 2017 drie speerpunten:

  • Implementatie Wet natuurbescherming (Wnb)
  • Uitvoeren PAS-maatregelen
  • Realiseren (internationale) natuuropgave

Implementatie Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wnb in werking. De wet geeft de provincies extra bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden om het bos- en natuurbeleid te realiseren. Door deze wet bepalen de provincies wat wel en niet mag in de natuur in hun gebied. Ook zorgen de provincies voor vergunningen en ontheffingen.

Wij brengen het provinciale natuurbeleid uiteraard in lijn met de Wnb. Daarvoor ontwikkelen we een provinciale Natuurvisie en een beleidskader Wet Natuurbescherming inclusief instrumentarium, zoals een natuurverordening en natuurgerelateerde beleidsregels. De wet verplicht verder tot monitoring. De invoering van de Wnb raakt het strategische en operationele beleid en een deel van de geldende provinciale verordeningen en beleidsregels op het gebied van natuur.
Wij zijn al gestart met het voorbereiden van de implementatie van de Wnb en ronden dit in 2017 af. Wij beogen dat provinciale staten de Natuurvisie in december 2016 kan vaststellen. Vanaf 2017 vormt de Natuurvisie de basis voor ons natuurbeleid.

In het koersdocument hebben wij de doelstelling vanuit de Wnb over het actieve soortenbeleid vertaald in 516 Utrechtse aandachtssoorten, waarvan 38 Utrechtse icoonsoorten. De gebieden waar deze soorten geconcentreerd voorkomen, noemen wij natuurparels. In de natuurparels kunnen maatregelen voor verschillende bedreigde soorten gecombineerd worden. Voor deze gebieden werken wij aan gereedschapskisten die zijn gevuld met instrumenten en maatregelen die kunnen bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van de bedreigde soorten. Voor natuurparels met agrarische natuur worden de instrumenten en maatregelen ook gericht op combinaties met innovatie en duurzaam ondernemen in de landbouw.

In 2017 maken we een uitgebreide monitoringsrapportage waarin we de ontwikkelingen van natuur beschrijven.

Uitvoering PAS-maatregelen

Al jaren is er in Natura 2000-gebieden een overschot aan stikstof. Dit is schadelijk voor stikstofgevoelige natuur. Het belemmert ook de vergunningverlening voor economische activiteiten. In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen en daarmee ook economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Met de PAS is de vergunningverlening weer op gang gekomen en worden in onze Natura 2000 gebieden herstelmaatregelen uitgevoerd om verdere verslechtering van de natuur te voorkomen. De maatregelen zijn in voorbereiding of in uitvoering. Met het monitoringsprogramma van de PAS bewaken wij de voortgang en de staat van instandhouding van de natuurdoelen. Door de PAS kunnen wij onze beheerplannen voor de stikstofgevoelige gebieden Botshol, Binnenveld en Kolland en Overlangbroek afronden.

Realiseren (internationale) natuuropgave

Het Akkoord van Utrecht voeren we onverkort uit. Het akkoord gaat uit van 1.506 ha nieuwe natuur en de inrichting van 2.700 ha reeds eerder verworven gronden. Ook is afgesproken dat de markt 3.000 ha nieuwe natuur binnen de groene contour kan realiseren. Onze prioriteit ligt bij het realiseren van de internationaal verplichte natuur. Die moet in 2021 gerealiseerd zijn. Wij bekijken of de inzet van andere instrumenten nodig is om op tijd klaar te zijn met de internationaal verplichte opgave.

In 2017 worden diverse deelgebieden in Groot Wilnis-Vinkeveen ingericht met een totale oppervlakte van ruim 200 ha. Daarnaast starten we in 2017 met de inrichting van het N2000-gebied Oostelijke Vechtplassen Utrecht. Hier wordt op 170 ha maatregelen uitgevoerd waarmee een aangesloten natuurgebied van ruim 500 ha ontstaat.  Een deel van de herinrichting van de Oostelijke Vechtplassen draagt ook bij aan de PAS-doelstellingen. In Groot Mijdrecht Noord-Oost wordt de natuurinrichting van de moerasblokken 2 en 3 verder voorbereid.
Delen van de Uiterwaarden Neder-Rijn worden in 2017 ingericht voor natuur (ruim 200 ha).

We gaan door met de uitvoering van de ecopassages. De aanleg van het ecoduct N227 kan starten als het bestemmingsplan dat hiervoor is opgesteld door de gemeente onherroepelijk is. De start van de aanleg van de ecopassage N237 is afhankelijk van de besluitvorming door gemeente Utrecht over de ecopassage Biltse Rading. Hierbij speelt het inpassen in de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waar-de

2015

werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Behouden en ontwikkelen bestaande natuurwaarden en ontwikkelen samenhangend stelsel van natuurgebieden

Verwerving/ functie-verandering nieuwe natuur (in ha)1

1.506

480

400

730

855

980

1105

Inrichting nieuwe natuur (in ha)1

4.506

566

1.000

1.400

1.600

1.800

2.000

Te realiseren ecoducten over provinciale wegen1

3

2

2

2

3

4

4