Lopende zaken

Het Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland 2016-2019 (MJP AVP) vormt de basis voor veel van de uitvoeringsprojecten in het landelijk gebied. We zetten de uitvoering van dit programma voort in 2017. Onderstaand is een aantal lopende zaken uitgelicht die buiten het MJP AVP vallen.

Natuurbeheer
Vanaf 2017 wordt landelijk een nieuw subsidiestelsel voor natuurbeheer van kracht. Dan kunnen alleen nog collectieven voor natuurbeheer en natuurbeheerders met een oppervlakte groter dan 75 ha rechtstreeks subsidie aanvragen bij de provincie. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen natuurbeheerders met een oppervlakte kleiner dan 75 ha zich aan te sluiten bij een collectief voor natuurbeheer. Dat collectief zal voor hen gebundeld de subsidie aanvragen bij de provincie. Doel van het nieuw stelsel is te komen tot een efficiëntere subsidieverlening met lagere uitvoeringskosten voor overheden en een verbetering van het natuurbeheer door een betere samenwerking tussen natuurbeheerders onderling en met de provincies. Het nieuwe stelsel is verankerd in de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer 2016 (SVNL2016).

In 2016 zijn de werkzaamheden en de normkosten van het beheer van natuurterreinen geëvalueerd. De huidige middelen voor natuurbeheer zijn toereikend voor de huidige omvang (met indexering). De komende jaren komt er nieuwe natuur bij waarvan het beheer gefinancierd zal worden door de provincie vanuit de SVNL2016. Ook is er de wens om gebieden meer open te stellen. Dat vergt extra middelen. We zullen in de Kadernota een voorstel doen voor financiering.

Beleven en betrekken
Wij hebben de ambitie om de natuur meer beleefbaar te maken, door het dichter bij de samenleving te brengen en de betrokkenheid van de maatschappij bij de natuur te vergroten. Samen met gemeenten, terreinbeheerders, NMU, IVN en Landschap Erfgoed Utrecht (LEU) voeren wij hiervoor het programma Groen aan de Buurt uit. Dat leidt tot het inrichten van een servicepunt en het opbouwen van een netwerk van vernieuwers voor onderhoud en ontwikkeling van groen.

Nationaal Park Heuvelrug Nieuwe Stijl
Met alle betrokken partners, waaronder provincie Noord-Holland werken wij aan de status Nationaal Park voor de gehele Heuvelrug. Het proces leidt tot een kwaliteitsimpuls voor het gebied met goede betrokkenheid van de gebruikers (bewoners en inwoners). Besluitvorming is beoogd in 2018. De voorbereiding heeft het accent in 2017. We willen eind 2017 een integrale visie hebben voor de ontwikkeling van het gebied, concrete afspraken gemaakt hebben met (markt)partijen over parkeconomie en een efficiënt en transparant sturingsmodel ingevoerd hebben.
We organiseren een G100-Heuvelrugweekend voor bewoners, gebaseerd op de succesvolle G1000 bijeenkomsten die zijn gehouden in diverse gemeenten: door middel van loting worden 100 bewoners van de Heuvelrug uitgenodigd om een weekend mee te denken over de ontwikkeling van hun gebied.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
De werkzaamheden voor de Wnb en de gewijzigde LSV zijn opgenomen in het jaarlijks uitvoeringsprogramma VTH (JUP 2017). In 2017 is er sprake van een uitbreiding van de handhaving van de ‘groene’ wetten, o.a. met extra surveillance, controle op uitvoering compensatie en controle van de afgegeven ontheffingen. Er wordt gestart op een adequaat niveau voor de taken van de Wnb en in 2017 zal gewerkt worden aan een verdere professionalisering van toezicht en handhaving van deze wet.

Door een aantal gerechtelijke uitspraken is het vangen van ganzen in 2016 niet toegestaan. Hiermee dreigen de doelen van het ganzenakkoord Utrecht niet te worden gehaald in 2017. Vanwege de valse start met een niet volledig inzetbare gereedschapskist onderzoeken wij met de partners of verlenging van het akkoord tot de mogelijkheden behoort in 2018 en 2019.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015

werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Jaarplan Vergunning- verlening Natuur en landschap

Percentage binnen de termijn afgegeven ontheffings-/vergunnings-aanvragen

90%

71%1

90%

90%

90%

90%

90%

1 Wet stikstof buiten beschouwing gelaten

De indicatoren Landschap en erfgoed en Recreatie zijn verplaatst naar resp. programma 6, Cultuur en Erfgoed en programma 4, Economische Ontwikkeling.