Verbonden partijen

Randstedelijke Rekenkamer

Doel:

Het doel van de Randstedelijke Rekenkamer is om de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de provincies te verbeteren. Zij verricht hiervoor onafhankelijk onderzoek naar de provincies en de daarmee verbonden organen. De rekenkamer informeert primair Provinciale Staten over haar onderzoeksbevindingen, oordelen en aanbevelingen.

Kerntaken:

De taken en bevoegdheden van de Randstedelijke Rekenkamer zijn in de Provinciewet vastgelegd. De onafhankelijke positie wordt gewaarborgd door onder meer de vrijheid van onderzoek, de toegang tot personen en gegevens en openbaarheid van rapportage. De Rekenkamer doet onderzoek op basis van een eigen onderzoeksprogramma, dat wordt vastgesteld na overleg met de programmaraad. Deze programmaraad bestaat uit leden van de Provinciale Staten van de vier provincies.

Risico’s provincie

Als gevolg van activiteiten die meer kosten dan begroot, is er een risico dat uiteindelijk een bedrag aan contributie moet worden nabetaald. Dit risico wordt op dit moment verwaarloosbaar geacht, gezien de ervaring in de afgelopen jaren.
De provinciale bijdrage aan de begroting van de Randstedelijke Rekenkamer wordt als volgt berekend:

  • voor de helft van de begroting dragen de provincies evenveel bij;
  • voor de andere helft van de begroting is de omvang van de bijdrage naar rato  van de som van de  belastingcapaciteit en de uitkering uit het provinciefonds.

Vereniging Interprovinciaal Overleg

Doel:

Het optimaliseren van de condities waaronder provincies werken en provinciale vernieuwingsprocessen stimuleren. Verder zijn er geen budgetten voor de (extra kosten van) extern ingehuurde deskundigen. Deze kosten worden veelal (na-calculatorisch) doorbelast aan de deelnemende provincies. Dit kan tot nu toe op incidentele basis door de inhoudelijke beleidsvelden worden opgevangen, maar zou in de toekomst mogelijk problemen op kunnen leveren.

Kerntaken:

Het IPO is actief op dezelfde terreinen als de provincies, zoals milieu, landelijk gebied, sociaal beleid, ruimtelijke ordening, wonen, economie en mobiliteit. De kernfuncties van het IPO zijn belangenbehartiging en platform. De belangenbehartiging geeft het IPO vorm door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. De platformfunctie wordt ingevuld door gelegenheden te creëren om kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooien. Daarnaast ondersteunt het IPO de provincies bij het uitvoeren van taken.

Risico’s provincie

Als gevolg van activiteiten die meer kosten dan begroot, is er een risico dat uiteindelijk een bedrag aan contributie moet worden nabetaald. Daarnaast ligt er een risico bij het werken met projectmedewerkers, die een tijdelijke arbeidsovereenkomst hebben waarbij bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst WW-rechten ontstaan die door het IPO als eigen risicodrager volledig worden gedragen. De risico’s worden beperkt door waar mogelijk te werken met uitzendconstructies, detacheringsovereenkomsten en het begeleiden van medewerkers in het zoeken naar een volgende baan.

Vereniging Huis der Nederlandse provincies

Doel:

De algemene doelstelling van de Vereniging Huis van de Nederlandse Provincies (HNP)  is het verkrijgen van een effectieve positionering en vertegenwoordiging van de provincies in Brussel.Mede wordt ingezet op een verbeterde samenwerking tussen de provincies onderling.

Kerntaken:

Het HNP behartigt de provinciale belangen op het Brusselse speelveld en is daarmee de lobbyorganisatie van de provincies. Het HNP richt zich op de kennis- en netwerkanalyse van een beperkt aantal dossiers. Het HNP treedt pro-actief op als verbindende schakel tussen Brussel en de achterban (provincies en IPO) en coördineert de strategie en het netwerk voor de Europese lobbydossiers. Het HNP draagt bij aan de gehele Europese beleidscyclus door vanuit de provinciale belangenbehartiging te ‘brengen’ en te ‘halen’. ‘Brengen’ door het delen van kennis, bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van Europees beleid dat de provincies raakt en aangaat en het tonen van goede provinciale voorbeelden die passen binnen de Europese doelstellingen. ‘Halen” is het gebruiken van Europese programma’s en structuurfondsen en samenwerken in Europese netwerken.

Risico’s provincie

Indien het HNP in financiële problemen komt, loopt de provincie het risico dat er een claim wordt gelegd.

Vitens NV

Doel:

Het publiek op een duurzame wijze voorzien van schoon drinkwater.

Kerntaken:

Een onwrikbare continuïteitsdoelstelling rond onze primaire, in de Drinkwaterwet vastgelegde taak: het garanderen van de drinkwaterlevering. Dit betekent: produceren, distribueren en leveren van drinkwater van topkwaliteit. Om dit te kunnen garanderen zet Vitens in op een goede solvabiliteit, lage drinkwatertarieven en redelijk dividend voor de aandeelhouders. 

Risico’s provincie

Wanneer Vitens in de problemen komt kan het zo zijn dat de provincie als aandeelhouder bij moet dragen. De kans hierop is klein: Vitens is financieel een solide bedrijf. Het eigen vermogen zal naar verwachting tussen eind 2016 en eind 2017 stijgen van € 441,3 naar € 466,1 miljoen. Zo stijgt de solvabiliteit (inclusief achtergestelde geldleningen) van 29,1% (per 31 december 2016) naar 30.1% (per 31 december 2017). Als aandeelhouder ontvangt de provincie dividend. Veranderingen in regelgeving of bedrijfsmatige oorzaken kunnen deze inkomsten doen dalen. Over 2016 wordt € 2.47 dividend per aandeel verwacht, over 2017 € 2,01.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

Doel:

Het bankieren ten dienste van overheden - waaronder provincies - en met overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg.

Kerntaken:

De NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) is de bank voor de overheid en voor het maatschappelijk belang.

Risico’s provincie

Bron BNG halfjaarcijfers 2015. De kapitaalratio’s zijn verder versterkt. Bij een vrijwel stabiel balanstotaal is de solvabiliteit van BNG Bank in de verslagperiode verbeterd. De Tier 1-ratio van de bank stijgt naar 25,2%. De leverage ratio neemt toe tot 2,1%. De minimaal verplichte hoogte van de leverage ratio is nog niet vastgesteld. BNG Bank gaat ervan uit door winstinhouding en de uitgifte van een hybride lening te kunnen voldoen aan de verwachte Europese minimumeis van 3% per einde 2017. De uitgifte van deze hybride lening is later dit jaar gepland. Kredietbeoordelaar Fitch heeft in mei 2015 de rating van BNG Bank met één stap verlaagd ten opzichte van de rating van de Nederlandse staat naar AA+ met stabiel vooruitzicht. In tegenstelling tot Fitch heeft Moody’s eind mei de AAA-rating van de bank bevestigd en het vooruitzicht verhoogd naar stabiel. Ten slotte heeft Standard & Poor’s in juni het vooruitzicht voor de rating van de Staat en BNG Bank verhoogd naar positief bij een rating van AA+,

N.V. Nederlandse Waterschapsbank

Doel:

Voor gemeenten, provincies, gezondheidszorg, onderwijs en activiteiten op het gebied van water en milieu, arrangeert de bank korte en langlopende kredieten.

Kerntaken:

De Nederlandse Waterschapsbank (NWB) is een financiële dienstverlener voor de overheidssector.

Risico’s provincie

Bron NWB halfjaarcijfers 2015. De NWB Bank heeft in 2014 aan alle van buitenaf opgelegde en interne kapitaalvereisten voldaan. Het eigen vermogen bestaat geheel
uit Tier 1-kapitaal. De Tier 1 ratio van de bank bedraagt per ultimo juni 75,3%, iets hoger dan per jaareinde 2014 (73% ). De leverage ratio bedraagt net als ultimo 2014 1,8%. De bank gaat vooralsnog uit van een leverage ratio norm van 3% per 1 januari 2018. Teneinde te kunnen voldoen aan deze norm is de bank in 2015 gestart met het aantrekken van hybride kapitaal bij vier provincies. In september zal de storting van de
eerste tranche van € 200 miljoen plaatsvinden, waarmee de leverage ratio met circa 0,25 procentpunt zal toenemen. Met dergelijke leningen alsmede reservering van de jaarwinsten heeft de bank er alle vertrouwen in te kunnen voldoen aan de veronderstelde toekomstige norm voor de leverage ratio.
De credit ratings die de bank heeft van Moody’s (AAA) en Standard & Poor’s (AA+) zijn gelijk aan die van de Nederlandse Staat.

N.V. REMU Houdstermaatschappij

Doel:

De activiteiten van N.V. REMU Houdstermaatschappij beperken zich thans tot die van belangenbehartiger in het kader van een eventueel nog van ENECO te ontvangen vergoeding indien dat bedrijf zelf zou worden verkocht.

Kerntaken:

Houdstermaatschappij.

Risico’s provincie

Beperkt aangezien het vermogen meer dan toereikend is om de uitgaven te kunnen dekken.