Versterken van regionale uitvoeringskracht over bestuurlijke grenzen heen

Maatschappelijke opgaven zijn vaak complex, kennen verschillende stakeholders en overstijgen zowel grenzen van gemeenten als provincies. De aanpak van deze opgaven wordt daarom steeds meer in regionaal verband gezocht en in samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen. Het vraagt om vernieuwing in de samenwerking waarin de overheid niet alleen aan het stuur zit: van government naar governance.
Het is belangrijk de (bestuurlijke) samenwerkings- en uitvoeringskracht van de regio op deze manier te versterken. In Den Haag wordt die trend herkend, zoals te lezen in het rapport van het ministerie van BZK “Maak verschil”. De overheid wordt uitgedaagd om zich te ontwikkelen tot een wendbare netwerkspeler. Wij gaan hiervoor de dialoog aan met onze partners. Daarvoor organiseren we diverse netwerkbijeenkomsten over hoe we de uitvoeringskracht in de regio kunnen vergroten.  
Verder willen wij een verdieping en versterking van de samenwerking met bestaande regionale samenwerkingsverbanden, zoals de U10, een netwerk van 10 Utrechtse gemeenten.
Een mogelijkheid om opgaven gezamenlijk op te pakken is deelnemer (en daarmee tevens mede-eigenaar) van een verbonden partij te zijn. In 2017 komt er een vernieuwde beleidsnotitie “Verbonden Partijen” waarin vooral ook aandacht wordt besteed aan de invulling van de eigenaarsrol bij een dergelijke publiekrechterlijke samenwerking.
Wij hebben met de minister van Infrastructuur en Milieu afgesproken op termijn de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) in één Utrechtse omgevingsdienst te laten samengaan. Zeker gezien de nieuwe Omgevingswet, stimuleren wij in dat verband verdergaande bestuurlijke en operationele samenwerking.