Lopende zaken

Bestuurlijke zaken
Wij maken verbinding en werken samen met andere overheden, inwoners, instellingen en ondernemers aan de duurzame ontwikkeling van de provincie. Daarbij vinden we belangrijk:

  • de versterking van regionale samenwerkings- en uitvoeringskracht over bestuurlijke grenzen heen;
  • het investeren in relaties, netwerken en initiatieven van inwoners, ondernemers en kennisinstellingen.

Onze communicatiemiddelen stemmen we hierop af, in lijn met de nieuwe communicatievisie.

In 2017 organiseren we 15 tot 20 werkbezoeken van gedeputeerde staten (GS) aan gemeenten, andere provincies, kennisinstellingen, waterschappen en innovatieve bedrijven. Door de opzet van de werkbezoeken dragen zij bij aan de relatie met de partners en stakeholders en het ontwikkelen van relevante netwerken.

Via lobby investeren we in onze relaties gericht op belangenbehartiging en beïnvloeding. Onze focus als regionale verbinder ligt op het uitbreiden en verstevigen van ambtelijke en bestuurlijke netwerken in de regio en in Den Haag. De komende kabinetsformatie is het moment om de Utrechtse belangen onder de aandacht te brengen. Wij organiseren bijeenkomsten als de Utrecht Borrel en het jaarlijkse Noordvleugeldiner. Daarmee bieden we de stakeholders uit de regio een platform voor profilering.

Vijfheerenlanden
De Utrechtse gemeente Vianen en de Zuid-Hollandse gemeenten Zederik en Leerdam hebben in 2016 besloten samen te gaan in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden met als beoogde fusiedatum 1 januari 2018. De IPC Vijfheerenlanden heeft in juli 2016 de minister van BZK om een procesinterventie gevraagd in verband met een verschil van opvatting over de vestigingsprovincie van de nieuwe gemeente met als gevolg dat er geen herindelingsontwerp kon worden opgesteld. De minister van BZK heeft in september 2016 de provincie Utrecht aangewezen om het herindelingsproces voort te zetten. Hierbij is nadrukkelijk gevraagd om een zorgvuldig proces in te richten en de opvattingen en argumenten van Zuid-Holland en andere belanghebbenden in onze afweging mee te nemen. Wij zullen in goede afstemming met Leerdam, Vianen en Zederik zorgdragen voor een zorgvuldige procesinrichting en uitvoering zodat PS in 2017 het herindelingsadvies Vijfheerenlanden kunnen vaststellen. Het herindelingsadvies wordt daarna aan de minister van BZK gezonden en volgt de behandeling van het wetsvoorstel in het parlement.

Commissaris van de Koning
De commissaris van de Koning (cvdK) bevordert in zijn hoedanigheid als rijksorgaan goed openbaar bestuur in de provincie en is belast met burgemeestersaangelegenheden, werkbezoeken aan de gemeenten, openbare orde en veiligheid, Koninklijke onderscheidingen en bezoeken van leden van het Koninklijk Huis aan de provincie. Daarnaast komt het voor dat de cvdK van rijkswege met taken wordt belast. De cvdK is voorts het boegbeeld van de provincie en voorzitter van de provinciale afdeling van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Bij de uitvoering van zijn taken betrekt de cvdK ook de verdere intensivering van de loopbaanbegeleiding van burgemeesters en de plannen en hervormingsvoorstellen over de positie van de burgemeesters, regionale samenwerking en het middenbestuur.

Provinciale Staten
PS positioneren zich meer vooraan in de beleidsprocessen, waardoor zij nog beter kunnen meebewegen met de veranderingen in de samenleving. Die samenleving zal vanaf het begin worden betrokken bij de beleidsontwikkeling via de fasering beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming (BOB).

Interbestuurlijk toezicht
Met interbestuurlijk toezicht (IBT) leveren wij een bijdrage aan de kwaliteitsverbetering van de wettelijke taken opgedragen aan gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Ons toezicht voeren we uit volgens de afgesproken principes: risicogericht, proportioneel, op afstand waar het kan, ingrijpen waar het moet. Daarbij is het uitgangspunt dat de eerste controletaak bij de gemeenteraad of bij het algemeen bestuur van een organisatie ligt. In 2017 verbreden we ons toezicht op het omgevingsrecht door de gewijzigde wetgeving op dit terrein. Bij het toezicht op de huisvesting van vergunninghouders houden we rekening met het snel veranderende vraagstuk van de vluchtelingenproblematiek.

Naam indicator

Omschrijving

Streef- waarde

2015
werkelijk

2016

2017

2018

2019

2020

Overzicht kwaliteit naleving mede-bewindstaken

Percentage gemeenten, gemeenschappelijke regelingen en water- schappen dat onder IBT valt en toezichtinformatie verstrekt

100%

90%

92%

95%

100%

100%

100%

Beoordelen en interveniëren

Percentage gemeenten, gemeenschappelijke waterschappen waarbij, indien nodig, de passende toezichtsinstrumenten worden ingezet

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Verbetering kwaliteit naleving mede- bewindstaken

Percentage gemeenten gemeenschappelijke regelingen en water- schappen dat opvolging geeft aan vereiste verbeteringen mede-bewindstaken

70%

50%

50%

55%

60%

65%

70%

Europese zaken
Wij stimuleren en ondersteunen het gebruik van Europese financieringsprogramma’s en dragen bij aan verbetering van de samenwerking binnen het Huis van de Nederlandse Provincies en de Regio Randstad. Samen met deze en andere regionale partners en netwerken zetten wij in op betere Europese regelgeving op het gebied van gezonde leefomgeving. Wij zetten de provincie Utrecht op de kaart als een experimenteerruimte (’living lab’) voor Healthy Urban Living en energietransitie.