Lopende zaken

Algemeen
Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
De provincie heeft het gehele takenpakket op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving opgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, met uitzondering van de
groene vergunningverlening. Daarnaast heeft de provincie 14 zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit
Risico Zware Ongevallen), waarvoor we de VTH-taken hebben opgedragen aan de
gespecialiseerde Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG).

Uitvoeringsprogramma VTH
De RUD Utrecht maakt jaarlijks een uitvoeringsprogramma op basis van provinciaal beleid. In 2016 is het Beleidsplan VTH 2016-2019 met een geactualiseerde nalevingsstrategie vastgesteld.
In 2017 intensiveert de RUD de handhaving in het buitengebied. Enerzijds doordat sinds eind 2016 twee extra BOA’s in het buitengebied ingezet worden. Anderzijds door de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming. De RUD Utrecht voert per 1 januari 2017 het toezicht en de handhaving op deze wet uit.
De verplichte energie(besparings)maatregelen bij provinciale bedrijven (inclusief BRZO) krijgen prioriteit bij de controles.
De taakuitvoering van de RUD Utrecht en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied monitoren we via diverse kritische prestatie-indicatoren. Door periodieke voortgangsoverzichten kan de provincie als opdrachtgever en eigenaar (desgewenst) tussentijds bijsturen.

Voorbereiding op de komst van de Omgevingswet
Om na te gaan welke zaken in de praktijk nog moeten worden opgelost of geregeld om goed met de nieuwe Omgevingswet te kunnen werken, doen we samen met de waterschappen een 'botsproef'.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015

werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Jaarplan handhaving

Aantal ontvangen milieu- klachten

600

321

650

650

650

650

650

Beperking Toezichts-last

Percentage binnen de wettelijke termijn afgegeven ontheffings-/ vergunnings- aanvragen

90%

67%

90%

90%

90%

90%

90%

Water
Waterveiligheid
We vervullen onze wettelijke taken in de procedures rond dijkversterkingen.

Ook regionale waterkeringen worden in 2017 versterkt. In 2017 vragen we  PS een besluit te nemen over het aanwijzen van de C-kering langs de Hollandse IJssel als regionale kering.

Kaderrichtlijn Water
We geven sturing aan de uitvoering van de juiste maatregelen door andere partijen, zoals andere overheden, de drinkwater- en agrarische sector. We zetten daarbij onze instrumenten in, zoals POP3. Daarnaast participeren wij actief op regionaal en landelijk niveau voor de KRW, onder andere door als voorzitter van de Regio Rijn-West op te treden.

Uitvoeringsprogramma’s Zoetwater (Deltaprogramma)
De provincie werkt, samen met medeoverheden en belangenorganisaties, aan de activiteiten uit de
gebiedsgerichte uitvoeringsprogramma’s Zoetwater. Deze zijn gericht op een robuuste en
toekomstbestendige zoetwatervoorziening.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015

werk

2016

2017

2018

2019

2020

Veiligheid regionale water-keringen

Percentage regionale waterkeringen dat aan de veiligheids-norm voldoet.

100%

55%

68%

76%

80%

85%

90%

Water- kwantiteit

Aantal TOP-lijst

gebieden waar de verdroging is opgelost (cumulatief).

12 TOP

19 SUB- TOP

4 TOP

10 SUB- TOP

11 TOP

19 SUB- TOP

12 TOP

19 SUB- TOP

12 TOP

19 SUB- TOP

12 TOP

19 SUB- TOP

12 TOP

19 SUB- TOP

Bodem
Mijnbouw
Wij brengen de aanwezige regionale en lokale belangen actief onder de aandacht bij initiatiefnemers van mijnbouwactiviteiten en bij het bevoegd gezag. Wij zien toe op naleving van de regels rond de provinciale belangen.

Warmte Koude Opslag (WKO)
Als bijdrage aan de energietransitie faciliteren en stimuleren wij de toepassing van WKO door ons te richten op drie pijlers: 1. fysieke ruimte bieden voor WKO. 2. stimuleren van beter functionerende systemen. 3. kansen voor toepassing WKO promoten. We werken hiervoor nauw samen met gemeenten en zetten ons hiervoor ook in binnen onze vergunningverlenende en handhavende taken.
(zie ook programma 4, Energie Agenda)

Aardkundige waarden
Aardkundige waarden vertellen het verhaal over het ontstaan van de provincie en bieden unieke belevingswaarde voor het gebied. Wij zetten ons in om deze belangrijke waarden te behouden en zorgen dat onze inwoners ervan kunnen genieten.

Milieu
Gezonde leefomgeving
We delen de kennis en ervaring die we opdoen in de lopende living labs met partners in de regio en in Europa. In de kennisalliantie Gezonde Leefomgeving met de gemeente Utrecht, Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht koppelen we aanwezige kennis aan beleidsvorming en uitvoering, en kennisvragen aan de onderzoeksprogramma's.

Geluid
Wij voeren het Actieplan omgevingslawaai provinciale wegen provincie Utrecht 2013-2018 uit. De belangrijkste maatregel voor het aanpakken van geluidsoverlast is de aanleg van geluidsreducerend asfalt.
Daarnaast is er een enkele locatie in beeld voor geluidschermen.

Oude woningen die in 1986 al een heel hoge geluidsbelasting hadden, krijgen gevelmaatregelen aangeboden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een rijkssubsidieregeling. Ook van nieuwere woningen met hoge geluidsbelastingen als gevolg van een grote toename van het verkeer op de betrokken weg, die binnen het cluster liggen, zullen de gevels worden onderzocht en zo nodig gevelmaatregelen aangeboden krijgen.

Lucht
We zoeken naar innovatieve manieren om de lucht schoner te maken en zo gezondheidswinst te boeken. Hierbij richten we ons op de stoffen die het meest schadelijk zijn voor de gezondheid. We werken met veel partijen samen om schoner en zuiniger vervoer te stimuleren. In Europa blijven we lobbyen voor maatregelen voor verbetering van luchtkwaliteit.  

Duurzame gebiedsontwikkeling
In de nieuwe Omgevingswet is een integrale afweging van verschillende omgevingswaarden belangrijk. Gemeenten spelen een essentiële rol in het in de praktijk waarmaken van deze doelstelling. Om dit te bereiken, kansen te benutten en knelpunten te voorkomen is een tijdige en volwaardige inbreng van leefbaarheids- en duurzaamheidsaspecten tijdens de planvorming essentieel. Deze aspecten bepalen in belangrijke mate de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving en de gezondheid van de bewoners en gebruikers. Onder de noemer ‘duurzame gebiedsontwikkeling’ werken we aan het structureel verankeren van milieukwaliteit en duurzaamheid bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Externe Veiligheid
We voeren het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid uit dat er op gericht is om externe veiligheid goed te borgen in ruimtelijke plannen, vergunningen en gemeentelijke beleid. We zorgen ervoor dat het risicoregister actueel is en dat de provinciedekkende routering voor gevaarlijke stoffen wordt beheerd. Ons streven is dat externe veiligheid in tenminste 95% van de ontwerp ruimtelijke plannen, die aan de provincie worden voorgelegd, goed is verwerkt.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015

werk.

2016

2017

2018

2019

2020

PUEV

Externe veiligheid is bij minstens 95% van de ruimtelijke plannen goed verwerkt.

95%

97%

95%

95%

95%

95%

95%