Schoon en voldoende oppervlaktewater

Bodemdaling
Voor een deel van onze veenweiden hebben we de “houdbaarheid” redelijk in beeld. Voor het gebied dat Waterschap Amstel Gooi en Vecht beheert, voeren we in 2017 een toekomstverkenning uit.
Bodemdaling benaderen we steeds meer als een integraal vraagstuk dat meespeelt in discussies rondom de verduurzaming van de landbouw, natuur en wateropgaven (incl. internationale verplichtingen Natura2000 en KRW). Ook komt het aan de orde bij energietransitie, leefbaarheid kleine kernen en het terugdringen van CO2 emissies.
(zie ook programma 2)

Kaderrichtlijn Water (KRW)
2027 is de uiterste termijn voor het bereiken van de KRW-doelen in het oppervlaktewater. Hiervoor worden ook in 2017  belangrijke stappen gezet. Wij participeren in het regionaal en landelijk traject om dit te realiseren. 
Al in 2017 werken we samen met de partners aan de voorbereiding van een realistische ambitie voor 2021 en daarna. Met de implementatie van de Omgevingswet verandert het instrumentarium dat beschikbaar is voor het realiseren van de doelen van de KRW. Wij anticiperen hierop.

Naast de internationale verplichting voor de KRW hechten we in de regio aan een goede waterkwaliteit voor alle wateren. Met onze partners streven we ernaar doelen voor het overige water in 2017 vast te stellen.