Waterveiligheid en wateroverlast

Dijkversterkingen Neder-Rijn-Lek (Centraal Holland en Grebbedijk en Vianen)

Begin 2017 stelt het Rijk nieuwe waterveiligheidsnormen voor de primaire waterkeringen vast. De Utrechtse dijken langs de Neder-Rijn en Lek worden de komende jaren op basis van deze nieuwe normering versterkt. Via het Hoogwaterbeschermingsprogramma is hiervoor geld beschikbaar. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, Waterschap Vallei & Veluwe en Waterschap Rivierenland bereiden de dijkversterkingen voor. Als provincie participeren we om ruimtelijke en andere opgaven optimaal mee te koppelen met de waterveiligheidsmaatregelen. We brengen het totaalpakket aan ideeën voor meekoppelkansen, inclusief financiering, in beeld. In 2017 zullen de provinciale ambities hierin besproken worden.
De dijkversterkingen vinden plaats vanaf 2020.

Klimaatbestendige leefomgeving

De provincie werkt via verschillende samenwerkingsverbanden, programma’s en projecten aan een klimaatbestendige leefomgeving. Hierbij zetten we in op de realisatie van maatregelen om wateroverlast, watertekort en hittestress in het stedelijk gebied tegen te gaan, en op overstromingsrobuust bouwen. De maatregelen dragen bij voorkeur ook bij aan een aantrekkelijke leefomgeving. Bijvoorbeeld door meer groen en water in de stad.