Leefkwaliteit Stedelijk Gebied

Programma Gezonde Leefomgeving:
Het is de uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de economische vitaliteit en de leefbaarheid/gezondheid van alle gebruikers in onze provincie. Met het programma Gezonde Leefomgeving, dat eind 2016 wordt vastgesteld, willen we meetbare verbeteringen realiseren op gebied van gezonde leefomgeving.
Onze aandacht richt zich in eerste instantie op het stedelijk gebied omdat daar de gezonde leefomgeving het meeste onder druk staat. Wij zetten ons in om samen met partners gezondheidsknelpunten in het stedelijk gebied op te lossen en te voorkomen. Via binnenstedelijke scans brengen wij de binnenstedelijke kwaliteit in beeld en zoeken we naar maatregelen voor een gezonde leefomgeving. Wij denken ook daarbij aan innovatieve financieringsconstructies, bijvoorbeeld in de vorm van health deals met ziektekostenverzekeraars. In een aantal ‘living labs’ werken we aan (innovatieve) concepten op het gebied van gezonde leefomgeving.  

Lucht
We maken in verbinding met onze partners een nieuw Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.De uitkomsten van het BOB-proces Luchtkwaliteit worden hierbij meegenomen. We voeren een verbod in op het ontgassen van binnenvaartschepen.

Geluid
Als aanvulling op de reguliere maatregelen zal in 2017 een aantal hoogbelaste woningen van gevelmaatregelen worden voorzien. Het gaat om woningen met een geluidbelasting van 69 dB of meer langs wegen waar al geluidsreducerend asfalt is aangebracht.
(zie ook programma 5)

In 2017 stelt Gedeputeerde Staten een nieuwe geluidskaart vast, gevolgd door het nieuwe Actieplan omgevingslawaai in 2018. Hierin evalueren we het beleid. Ook gaan we verder met de voorbereiding op de invoering van het nieuwe geluidsstelsel en geluidproductieplafonds op provinciale wegen.