Lopende zaken

Economic Board Utrecht (EBU)
De middelen voor ons economisch stimuleringsbeleid zijn rechtstreeks gekoppeld aan de Strategische Agenda van de EBU. De EBU stimuleert, initieert en beoordeelt vanuit een triple-helix benadering (Ondernemingen, Overheden en Onderzoek/Onderwijsinstellingen) innovatieve projecten binnen de thema’s Groen, Gezond en Slim. Ook vanuit mobiliteit (Beter Benutten Vervolg), binnenstedelijke ontwikkeling en het programma Gezonde Leefomgeving werken we met de EBU samen.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015
werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Innovatie

Multiplier op innovatieprojecten  (EBU)

3

3

3

3

3

3

3

Een multiplier van 3 op innovatieprojecten betekent dat we inzetten op minimaal verdrievoudiging van onze bijdrage  door het uitlokken van directe private investeringen.

Utrecht Science Park
Wij ondersteunen de stichting USP (communicatie, marketing, acquisitie, leefbaarheid) en dragen bij aan concrete initiatieven op het USP. Eén van deze initiatieven is de ontwikkeling van een investeringsfonds voor pensioenfondsen samen met 3 andere scienceparken. Met dit fonds kunnen o.a. incubators en bedrijfsverzamelgebouwen naar behoefte snel en efficiënt ontwikkeld worden. Daarnaast is de provincie via de Alliantie Oost (programma 1) nauw betrokken bij een groot aantal ontwikkelingen die in en rondom het USP spelen.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
Via het EFRO programma ‘Kansen voor West’ 2014-2020 zetten wij Europese middelen in voor projecten op het gebied van innovatie (EBU-agenda) en koolstofarme economie (Energie-agenda).

Versterken internationaal vestigingsklimaat
Onze internationale acquisitieactiviteiten (Invest Utrecht) en de zusterrelatie met de Chinese provincie Guangdong leveren een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de internationaliseringsagenda van de EBU. In 2017 gaan wij op basis van een gezamenlijke regionale acquisitiestrategie intensief samenwerken met gemeenten en USP om een beter resultaat te realiseren.

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2015
werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Inter-nationale acquisitie

Aantal gerealiseerde investerings-projecten

10 projecten per jaar

15

10

10

10

10

10

Aanpak kantorenleegstand
Wij pakken de leegstand aan door het reduceren van nieuwbouwmogelijkheden (reductie-spoor) en het bieden van praktische hulp bij transformatie van leegstaande kantoren op bestaande locaties via het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling (faciliterende spoor). Sinds 2016 speelt ook de N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) een rol bij transformatie van kantoorgebouwen. In 2017 stellen wij het provinciaal inpassingsplan vast waarmee de reductie van nieuwbouwmogelijkheden definitief wordt.

Herstructurering bedrijventerreinen
Door de aantrekkende economie neemt de vraag naar bedrijfsruimte toe. Om deze vraag zoveel mogelijk op bestaande terreinen te faciliteren, ondersteunen wij gemeenten en bedrijfsleven bij de herstructurering van deze terreinen. Hierbij werken we nauw samen met de OMU voor de inbreng van financiële middelen en kennis.

Recreatief Hoofd Netwerk (RHN)
Met partners als Utrecht West, gebiedscoöperatie O-gen en ondernemers werken we aan het verbeteren van de bekendheid en het gebruik van het netwerk van de ca. 35 toeristische overstappunten die inmiddels zijn aangelegd. In het oosten van de provincie Utrecht bereidt O-gen de aanleg van het wandelknopennetwerk voor. Hiermee breidt het eerder in Utrecht West al gerealiseerde wandelnetwerk zich uit over de gehele provincie.

Recreatie om de stad (RodS)
Met onze partners werken we aan de afronding van het programma Recreatie om de stad Utrecht (RodS) in 2017.  We leggen fiets- en wandelpaden aan nabij de Hollandse IJssel, Haarzuilens en Laagraven. Verdere inrichting van deelgebieden Hollandse IJssel Noordwesthoek en Heemstede noord is voorzien. Hier en in het Noorderpark werken we met ondernemers de verdere ontwikkeling uit.

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2015
werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Accommoderen recreatiedruk om de stad

Aangelegd recreatieterrein rond Utrecht (RodS) in ha

170

61

111

140

170

Transitie recreatieschappen
Begin 2017 besluiten we, samen met de deelnemende gemeenten, over een mogelijke fusie tussen de recreatieschappen. Dit besluit past in het lopende proces om te komen tot minder bestuurlijke drukte en een naar buiten gerichte, professionele organisatie voor het beheer en de ontwikkeling van recreatieterreinen. Voor de terreinen en routes van het Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug, Vallei en Kromme Rijn-gebied wordt in 2017 duidelijk hoe deze duurzaam geborgd zijn bij de rechtsopvolgers van het recreatieschap. Bijzondere aandacht krijgen de projecten duurzame borging van de recreatieterreinen en routenetwerken, Henschotermeer (eigenaarschap), Vinkeveense Plassen (legakkers) en Loosdrechtse Plassen (herbenutten veenslib).