Versnellen energietransitie

Ons huidige energiesysteem veroorzaakt steeds meer maatschappelijke problemen: klimaatverandering, luchtverontreiniging, afhankelijkheid van instabiele regio’s en uitputting van energievoorraden. De energietransitie levert voor al deze problemen een oplossing. Met de uitvoering van de Energieagenda  ‘Een klimaat voor energietransitie’ willen we de energietransitie versnellen door actief te zorgen voor toegang tot kennis, contacten en financiering. We concentreren ons daarbij op energiebesparing in de gebouwde omgeving, toepassing van windenergie met draagvlak, ontwikkelruimte voor geothermie en zonnevelden en financiering van energieprojecten. Omdat energietransitie verweven is met een breed scala aan provinciale taken en beleidsvelden, vindt de uitvoering van de energieagenda binnen alle begrotingsprogramma’s plaats.

In 2017 wordt de bijdrage aan de Nul-op-de-Meter (NOM) alliantie voortgezet en stellen we middelen beschikbaar voor bijdragen aan NOM-projecten. We zijn betrokken bij initiatieven van gemeenten, projectontwikkelaars en bewoners voor productie van duurzame energie. Wij stellen daarbij duidelijke randvoorwaarden voor de ruimtelijke inpassing. Ook helpen we waar nodig bij het betrekken van de omgeving, vooral door het delen van kennis uit andere projecten. We beoordelen of de met het Rijk afgesproken 65,5 MWe windenergie haalbaar is en intensiveren onze inzet als dat niet het geval is. Voldoende draagvlak bij de gemeenteraden blijft daarbij een randvoorwaarde. We zetten een regionaal Energiefonds op dat voorziet in leningen voor energieprojecten van startende ondernemers en projecten kleiner dan €200.000. De EBU krijgt een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van de aanjaagfaciliteit die ideeën moet identificeren en hulp biedt bij de vertaling naar uitvoerbare en financierbare projecten. We zetten de intensieve samenwerking binnen de Regionale Energie alliantie voort. Ook participeren we in nationale en interregionale coalities bij lobbyactiviteiten en projecten zoals de pilot geothermie op het Utrecht Science Park.

Naam indicator

Omschrijving

Streefwaarde

2015 werkelijk

2016

2017

2018

2019

2020

Energie-besparing

Energiebesparing per jaar

5% per jaar

Nog niet beschikbaar

5%

5%

5%

5%

5%

Toename productie duurzame energie

Toename ten opzichte van vorig jaar

11% per jaar

Nog niet beschikbaar

11%

11%

11%

11%

11%

Aandeel duurzame energie

Aandeel ten opzichte van energieverbruik

5% in 2020

100% in 2040

2,1%

2,6%

3,0%

3,5%

4,1%

4,8%

Opgestelde vermogen windmolens

Totaal vermogen op grondgebied provincie

65,5 MWe

in 2020

15

25

31

42

53

65,5