Aanpakken leegstand detailhandel

Steeds meer winkels komen leeg te staan. In de provincie Utrecht is de leegstand medio 2016 al gegroeid tot ca. 7%. Dit gaat ten koste van de ruimtelijke kwaliteit en heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid in de binnensteden. Daarnaast is er sprake van structurele veranderingen in de sector van de detailhandel. Mensen kopen steeds meer via internet. Ook is het effect van de ontwikkelingen niet gelijk verdeeld over de provincie. In 2017 maken wij een Retailvisie waarin we invulling geven aan het te voeren beleid met bijbehorend programma van uitvoering. Uitgangspunten zijn een hoogwaardig voorzieningenniveau op basis van sterke bedrijven en levendige stads- en dorpscentra die tegemoet komen aan de wensen van inwoners en bezoekers. Een bestuurlijke kopgroep en een provinciaal retailplatform worden ingezet om samen met markt en gemeenten tot een optimale winkelstructuur te komen. We onderzoeken of het ruimtelijke instrumentarium verder kan bijdragen aan versterking van de detailhandelsstructuur. Via pilots in het programma Binnenstedelijke Ontwikkeling verkennen we onze rol bij transformatie en herstructurering van winkelgebieden.