Lopende zaken

Cultuurhistorische waarden in stand houden en verankeren in ruimtelijk beleid
Ons streven is dat de cultuurhistorisch waardevolle, bovenlokale landschappelijke en archeologische structuren er zo goed bij staan dat ze herkenbaar en ‘leesbaar’ zijn en bijdragen aan ruimtelijke kwaliteit. Daarbij maken we gebruik van het ruimtelijk beleid en van handreikingen als de Cultuurhistorische Atlas (CHAT). Net als in de voorgaande jaren focussen we op het agrarisch cultuurlandschap, de historische buitenplaatszones, het militair erfgoed en de zones met belangrijke archeologische vindplaatsen. Het ruimtelijk erfgoedbeleid zal in 2017 voor een belangrijk deel in het teken staan van de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet in 2019. We zetten in op verbetering van onze CHAT en we stimuleren gemeenten cultuurhistorische en archeologische waardenkaarten te ontwikkelen.

Archieven, archeologische vondsten en erfgoediconen beheren
Ons streven is dat archeologische vondsten en het provinciaal historisch archief goed worden gebruikt als bron van kennis en verhalen over de rijke Utrechtse geschiedenis. Voor het Provinciaal Archeologisch Depot staat 2017 in het teken van kwaliteitszorg: certificering als archeologische bewaarplaats en mee ontwikkelen van een nieuw landelijk beheerssysteem. De dienstverleningsovereenkomst voor het beheer van het provinciaal archief met Het Utrechts Archief loopt tot en met 2017. In dat jaar nemen we een besluit over het beheer vanaf 2018, waarbij digitale duurzaamheid en open data belangrijke aandachtspunten zijn. We ondersteunen buitenplaatsen met een publieksfunctie en molens om te kunnen fungeren als iconen van Utrechts erfgoed.

Cultuur- en erfgoededucatie aanreiken
Kinderen kunnen culturele basisvaardigheden niet vroeg genoeg leren. Daarom schept de provincie de voorwaarden om ieder kind via de basisschool cultuur te laten beleven en ervaren. We zetten daarvoor partnerinstellingen Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht in. Zij realiseren laagdrempelige en kwalitatief goede educatieprogramma’s in samenspraak met de scholen en het culturele werkveld. Het Kunstmenu en het Cultuurprogramma zijn beschikbaar voor alle basisscholen in de provincie.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015

werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Cultuur- en erfgoed-educatie

Percentage leerlingen primair onderwijs dat via programma’s van KC en LEU  in aanraking komt met cultuur en erfgoed

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Festivals faciliteren
Wij ondersteunen culturele festivals met een professionele bedrijfsvoering en hoge artistieke kwaliteit, een (inter)nationale uitstraling en een goede lokale en/of regionale inbedding: Festival Oude Muziek, Nederlands Film Festival, Spring Festival, Tweetakt Festival en een zevental kleinere festivals. We willen weten hoe de brugfunctie tussen productie en presentatie kan worden geoptimaliseerd en op welke manier onderzoeks- en ontwikkelinspanningen door festivalorganisaties ten goede kunnen komen aan de culturele infrastructuur als geheel. Voor 2017 zal door de samenwerkende festivals hiervoor een inventarisatie worden uitgevoerd en een plan van aanpak worden ontwikkeld. Ook zullen ze met ingang van 2017 mede op ons verzoek intensief gaan samenwerken op het gebied van marketing en promotie.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015

werkelijk

2016

2017

2018

2019

2020

Festivals

Aantal door de provincie ondersteunde festivals

11

   9

9

11

11

11

11

Instellingen verstevigen
We streven naar vitale en innovatieve cultuur- en erfgoedorganisaties met een groot maatschappelijk draagvlak.
We benadrukken daarom het belang van cross overs tussen kunst en vormgeving, tussen kunst en erfgoed, maar ook bij creatieve verbeeldingskracht in gebiedsontwikkeling. Onze ervaring met bijvoorbeeld de Erfgoedmonitor heeft ons geleerd hoe waardevol het is om beleidskeuzes te kunnen baseren op en te kunnen verantwoorden met gedegen onderzoek. Daarom gaan we ook onderzoek in gang zetten naar de beleving en waardering van de culturele profilering van streken en gemeenten en de bekendheid en publiekswaardering van culturele voorzieningen en erfgoedlocaties. Dit onderzoek start in 2017 en zal eens in de vier jaar worden herhaald.