Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving

Het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving 2016-2019 (IFL) biedt een experimenteeromgeving waarin we, samen met anderen, de oplossing van urgente maatschappelijke vraagstukken een stap verder willen brengen.
Dit doen wij door actuele casussen waar de voortgang stagneert op een innovatieve wijze te benaderen. De praktijkexperimenten waar we in 2017 aan werken zijn onder andere bodemdaling, energietransitie, klimaatadaptatie, kleine kernen en natuurontwikkeling in de groene contouren.
Het IFL beoogt samenwerking met belanghebbenden, experts en vernieuwers. Met dit netwerk kiezen wij een passende, soms onorthodoxe aanpak zodat een stap wordt gezet naar een oplossingsrichting. Daarbij gaan we vaak ook bewust op zoek naar nieuwe perspectieven. Waar nodig komen we zo tot rol-innovatie en vernieuwing van onze werkwijzen en competenties op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
Mocht blijken dat de door het netwerk voorgestelde stappen niet passen binnen het bestaande beleid of de provinciale ambities, dan onderzoeken wij of we die aan willen passen. Deze praktijk-interactie tussen rol-invulling, beleid en werkwijzen sorteren wij voor op de invoering van de Omgevingswet.