Integrale aanpak binnenstedelijke ontwikkeling

In 2016 is het nieuwe Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling vastgesteld, met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Nieuw is de bredere scope: meerdere opgaven integraal aanpakken (woningbouw, leegstand, bereikbaarheid, energie, klimaat, leefbaarheid en gezondheid), waarbij we de aanpak in gebieden centraal stellen. De transformatie van kantorenleegstand (faciliterende spoor van de kantorenaanpak, zie programma 4) wordt volledig binnen dit programma uitgevoerd. De aanpak van winkelleegstand kent nog geen afgerond beleid (zie Retailbeleid, programma 4). Daarom pakken we in 2017 pilot-gewijs centrumgebieden aan waarin winkelleegstand een rol speelt. De ervaringen daaruit benutten we in het verder vormgeven van het retailbeleid.

In de woningbouwopgave is het vraagstuk rond vluchtelingen en huisvesting van vergunninghouders actueel. Dit levert een druk op de reguliere woningmarktopgave en vraagt daarmee extra aandacht. Samen met gemeenten gaan we bezien hoe dit vraagstuk in de reguliere woningbouwopgave verwerkt kan worden.

De energietransitie vindt voor een belangrijk deel plaats in de binnenstedelijke omgeving. Hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld vanuit de Energieagenda (programma 4).
In de binnenstedelijke gebieden waar we actief zijn, nemen we het beleid en prioriteiten uit ons Mobiliteitsprogramma en Realisatieplan Fiets (programma 5) mee.

In 2017 zetten we het proces naar ontschotting van inzet van kennis, middelen en bestuurskracht voor Binnenstedelijke Ontwikkeling voort.


Voorbeeld integrale gebiedsontwikkeling Rijnhuizen (Nieuwegein):  werken met kansenkaarten voor verschillende functies (wonen, werken, recreëren, fietsen, cultuurhistorie)