Integraal Gebiedsontwikkelingsprogramma

Met het Integraal Gebiedsontwikkelings Programma 2012-2019 (IGP) stimuleren wij integrale gebiedsontwikkeling waar meer provinciale beleidsdoelen samenkomen. Hiervoor is investeringsbudget en procesbudget beschikbaar. Ook in 2017 leggen we accent op de gebiedsprocessen, want de verbindende rol vanuit het IGP helpt om ambities en doelen van verschillende partijen bij elkaar te brengen. In voorjaar 2017 wordt de projectenlijst geactualiseerd.

Elke gebiedsontwikkeling vraagt om een eigen benadering, waarbij de middelen uit het IGP flexibel worden ingezet. Voorbeelden zijn Utrecht-Oost/SciencePark, Marinierskazerne (Doorn) en herontwikkeling Rijnhuizen (Nieuwegein). Bij de Marinierskazerne werken provincie, gemeente en Rijksvastgoedbedrijf samen aan de herbestemming van dit omvangrijke terrein. In Rijnhuizen wordt een locatie met grote kantoorleegstand herontwikkeld naar gedifferentieerd stedelijk gebied met woningbouw, beter ontsloten en met borging van cultuurhistorie. In 2017 start deze herontwikkeling met het instellen van een revolverend fonds als aanjager van private investeringen.

Het Utrecht Science Park (USP) groeit enorm. De betrokken bestuurders willen met samenwerking nog meer voorsprong geven aan deze motor van de Utrechtse kenniseconomie. In 2013, 2014 en 2015 zijn in bestuurlijke conferenties afspraken gemaakt over de ontwikkeling van dit gebied. Overheden en partijen op het USP werken samen aan de ambitie om in 2020 een internationaal toonaangevend vestigingsmilieu te bieden voor het cluster life science, duurzaamheid en gezondheid. In 2017 wordt gewerkt aan drie grote opgaven:

  • Bereikbaarheid: uitwerking bereikbaarheidsconcept naar pakket met korte/middellange termijn maatregelen
  • Ontwikkelstrategie, groei accommoderen: concentratie op het USP zelf en inzet van de regio(satellieten)
  • Etalage Healthy Urban Living: ‘livinglab’, etalage van de kennis die hier wordt ontwikkeld en internationaal wordt toegepast.

Samen met de gemeenten Soest en Zeist realiseren wij de resterende projecten uit het gebiedsprogramma Hart van de Heuvelrug en project Vliegbasis Soesterberg. Deze projecten zijn toegelicht in het projectblad Hart van de Heuvelrug in deze Begroting 2017.