Lopende zaken

Provinciaal beleid en gemeentelijke ruimtelijke ontwikkeling

In 2016 zijn de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) herijkt vastgesteld. Hiermee zijn het ruimtelijk beleid, de ruimtelijke programma’s en de ruimtelijke regels weer actueel. De volgende stap is om PRS/PRV samen met andere beleidsplannen en verordeningen in het fysieke domein te vertalen naar één integrale Omgevingsvisie en één Omgevingsverordening, zoals bedoeld in de Omgevingswet.
Realisatie van het ruimtelijk beleid loopt via de programma's die zijn toegelicht bij de prioriteiten (BO, IFL, IGP), maar ook nadrukkelijk via samenwerking tussen provincie en gemeenten.
Want voor het realiseren van provinciale ruimtelijke belangen is het cruciaal dat in brede zin een goede doorwerking in lokaal beleid plaats vindt. De gemeenten zijn in deze onze belangrijkste partners. We voeren vroegtijdig overleg over hun ruimtelijke  plannen en voeren samen ontwikkelopgaven uit. Hiervoor is inmiddels met iedere gemeente een ruimtelijke agenda vastgesteld. In 2017 ligt de nadruk op de uitvoering en vernieuwing van deze agenda’s met nieuwe integrale opgaven. Kansen voor het (extra) mee-koppelen van andere provinciale belangen worden zoveel mogelijk benut. In sommige situaties kiezen we bewust voor inpassingsplannen om provinciale belangen te realiseren.
We blijven zoeken naar creatieve vormen van samenwerking om - mede gezien de vaak zeer beperkte  capaciteit en middelen  bij  gemeenten - wel de gewenste ‘drive’ in de uitvoering te houden. Hierbij is het leveren van menskracht en het slim combineren van middelen in provinciale programma's vaak voldoende om toch gemeentelijke (co)financiering los te maken en de uitvoering te versnellen. Ook andere partners dan gemeente en provincie vervullen bij specifieke opgaven een belangrijke rol.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015

werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Verslag Ruimtelijk Beleid

Tijdige voortgangs-rapportage gebieds-ontwikkeling en uitvoering  PRS  aan PS

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Q2

Beperking Stedelijk Ruimtebeslag

Percentage van de woning-voorraad die ligt in stadsgewest Utrecht en regio
Amersfoort

75%

77%

77%

77%

77%

77%

77%

Aantal ingediende zienswijzen WRO bij gemeenten

Aantal bestemmings-plannen, waarbij de provincie een zienswijze heeft ingediend als % van het totaal aantal bestemmings-plannen

5 %

  3%

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

Ruimtelijke kwaliteit
Onder de Omgevingswet wordt het begrip 'ruimtelijke kwaliteit' als uitgangspunt voor alle ruimtelijke activiteiten steeds belangrijker. De Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit zal ons in 2017 ook op dit vlak nader adviseren. Ook organiseren wij verschillende grote (werk)bijeenkomsten voor het ruimtelijke netwerk. Op de provinciale Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit verkennen we met onze partners, experts en innovatoren samen nieuwe werkwijzen, en tijdens diverse Landschapscafés brengen wij met een breed netwerk een thema of opgave in werksessies een stap verder.

Uitvoering integrale Binnenstedelijke Ontwikkeling

Wij voeren het nieuwe programma Binnenstedelijke Ontwikkeling uit. Enkele lopende projecten uit het oude programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling nemen we daarin over. De uitvoering betreft gebiedsontwikkelingen en woningbouwprojecten, het aanjagen op thema’s (onder andere evenwichtige woningmarkt en energie in de bebouwde omgeving) en onderhouden van een actief netwerk en creëren van (nieuwe) allianties. Binnenstedelijke ontwikkeling is maatwerk waarbij we in open gesprek met onze partners de initiatieven en mogelijkheden verkennen en steeds opnieuw onze rol en inzet bepalen. Onze partners zijn gemeenten, corporaties, ontwikkelaars, financiers en initiatiefgroepen. Naast het aanjagen van projecten en thema's en het samenwerken in gebiedsontwikkeling geven wij een impuls aan vernieuwing van binnenstedelijke ontwikkeling door kennisdeling en netwerkopbouw. Onze inzet bestaat uit diverse (financiële) instrumenten, zoals garantstellingen, inzet van kennis en expertise en proces-ondersteuning. We delen actief opgedane leerervaringen en kennis. We monitoren kantorenleegstand en ontwikkelingen in de woningmarkt. Waar nodig zetten wij het Fonds Uitplaatsing Hinderlijke Bedrijven in om binnenstedelijke ontwikkelingen mogelijk te maken.

Naam indicator

Omschrijving

Streef waar-de

2015

werk.

2016

2017

2018

2019

2020

Woning-bouw

Aantal gemeentelijke bouw- plannen dat met het instrumentarium uit de Kadernota Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling verder in de ontwikkeling is gebracht.

5 %

  5%

5 %

5 %

5 %

5 %

5 %

Bovenprovinciale samenwerking
Samenwerking binnen de Noordvleugel zetten wij voort rondom onder andere het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Dit levert gezamenlijke en duidelijke ambities op. Met het Rijk, Randstad-partijen en Brainport is de  Ruimtelijke Economische Ontwikkelstrategie (REOS) opgesteld. We richten investeringen op een aantal prioritaire opgaven om de internationale concurrentiepositie te versterken. Zo leveren we ook input voor het nieuwe regeerakkoord (2017) en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die in 2019 de visie op de inrichting van Nederland op de lange termijn zal aangeven.
De samenwerking in het Groene Hart richt zich onder meer op meer gelijkluidende ambities en beleid bij de betrokken overheden. In het eerste kwartaal 2017 zal de Stuurgroep Groene Hart aan de overheden een Perspectief aanbieden met het verzoek dat te benutten als bouwsteen voor de eigen Omgevingsvisies.