Voorbereiding inwerkingtreding Omgevingswet

In het fysieke domein gaat binnen de overheid veel veranderen de komende jaren door de komst van de Omgevingswet. Voor de provincie heeft dit gevolgen voor alle kerntaken. De Omgevingswet is in 2016 door de Eerste Kamer vastgesteld en treedt volgens huidige planning medio 2019 in werking. Deze wet is uitgewerkt in 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (concept-AMvB's) waarmee de gevolgen van de Omgevingswet voor de provinciale taken, rollen en werkwijze steeds duidelijker worden. Participatie, vertrouwen, flexibiliteit en integraliteit zijn sleutelbegrippen. Het jaar 2019 lijkt ver weg, maar om in 2019 onze kerntaken goed te blijven uitvoeren moeten we hard aan de slag. Het jaar 2017 staat in het teken van intensieve voorbereiding op de komst van deze Omgevingswet. De speerpunten daarbij zijn:

  • digitalisering (van beleid, van interactie tussen overheden en met initiatiefnemers, van informatiehuizen); de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (hierover zijn bestuurlijke financiële afspraken gemaakt tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen);
  • voorbereidingen van aanpassingen in de werkwijzen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving (één omgevingsvergunning, kortere vergunningverleningsperiode, omgaan met bestuurlijke afwegingsruimte, regionale uitvoeringsdiensten);
  • start met het opstellen van de Provinciale Omgevingsvisie en één Provinciale Omgevingsverordening; in de Omgevingsvisie integreren wij al onze strategische plannen in het fysieke domein, en de Omgevingsverordening gaat alle regels voor de fysieke leefomgeving omvatten die nu nog in afzonderlijke verordeningen zijn opgenomen.

Een verandering van deze omvang brengt extra kosten met zich mee, incidentele investeringen en structurele kosten. De bestaande middelen zijn onvoldoende, aanvullende middelen zullen worden aangevraagd via de Kadernota 2017.
In dit verband wordt meegenomen dat wij willen samenwerken op basis van een eenduidig digitaal systeem. Hiertoe bieden we onze beleids-/omgevingsinformatie zoveel mogelijk geharmoniseerd aan als (open) gedeelde data. We zetten aansluitend in op gedeelde innovatieve toepassingen voor samenwerking in ruimtelijke opgaven, zoals scenario’s en 3D-omgeving. Hiermee creëren we een korte lijn naar buiten en een snellere besluitvorming. Met deze ontwikkelingen anticiperen we op de gedachte van de Omgevingswet.