Mijlpalen

In 2017 bereiken we de volgende mijlpalen:

  • Vaststelling Kadernotitie Omgevingsvisie en -verordening
  • Eerste concept-ontwerp Omgevingsvisie en -verordening
  • Nieuwe integrale gebiedsontwikkelingsprojecten Binnenstedelijke Ontwikkeling (BO)
  • Pilots klimaatbestendigheid in binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen (zie ook programma 3)
  • Pilots aanpak binnenstedelijke centrumgebieden in samenwerking met retailbeleid (zie ook programma 4)
  • Presentatie van leerpunten uit praktijkexperimenten van het Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving
  • Enkele investeringsbeslissingen Integraal Gebiedsontwikkelings Programma (IGP)
  • Actualisering van gebiedsprojecten van het IGP
  • Concretisering ruimtelijke kwaliteit via Landschapscafé's, Dag van de Ruimtelijke Kwaliteit en Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit
  • Perspectief Groene Hart als bouwsteen voor de provinciale Omgevingsvisie