Maatschappelijke context

Wij willen met ons ruimtelijk beleid de kwaliteit van stedelijk en landelijk gebied hoog houden en versterken en daarmee TOP-regio Utrecht ondersteunen. Zo dragen wij bij aan een goed leef- en vestigingsklimaat. Aandacht voor ruimte en kwaliteit is belangrijk, zeker gezien de weer aantrekkende economie waarbij de vraag naar ruimte voor nieuwe ontwikkelingen toeneemt. Ook het groeiend maatschappelijk draagvlak voor duurzaamheid (o.a. energie-opwekking) kan een flinke ruimtelijke impact hebben.

De samenleving vraagt om een overheid die duidelijk is over het eigen beleid in het fysieke domein, maar daarbinnen veel ruimte laat voor ideeën van inwoners, bedrijven en andere partners. Een overheid die zo nodig participeert bij hun initiatieven en hen uitnodigt vanaf het begin mee te praten over maatschappelijke problemen en oplossingen waarbij alle belangen worden meegewogen. Die actief optrekt met gemeenten op grond van een gezamenlijk opgestelde ruimtelijke agenda. We streven naar minder sectorale regels. Om dit allemaal aan te pakken wordt één integrale Omgevingswet ingevoerd. Deze nieuwe wet moet niet alleen leiden tot een begrijpelijker wetgeving, maar er ook voor zorgen dat initiatiefnemers makkelijker en sneller hun zaken kunnen regelen, via één loket. Daarom gaan wij ruimtelijke informatie beter en breder beschikbaar stellen.

In de bebouwde omgeving liggen grote opgaven voor woningbouw en leegstand die een aanpak met maatwerk vragen. We gaan participeren in integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen waarin hergebruik en transformatie van leegstaand vastgoed plaatsvindt en binnenstedelijke bereikbaarheid en mobiliteit aandacht krijgt. Waar mogelijk integreren we kansen voor energietransitie, duurzaamheid en gezondheid.