Provinciale wegen

Tot het onderhoud van wegen behoort het onderhoud aan de assets (kapitaalgoederen) verharding, kunstwerken (inclusief ecoducten en faunapassages), verkeersregelinstallaties, wegverlichting en groen (o.a. bermen en beplanting). Dit is conform de indeling zoals die wordt toegepast bij assetmanagement. Assetmanagement is het optimaal beheren van kapitaalgoederen die van waarde zijn voor een organisatie. De invulling van ‘optimaal’ wordt ingegeven door de doelen die de organisatie nastreeft en de balans tussen prestaties, risico’s en kosten.
Algemeen uitgangspunt is dat de wegen duurzaam veilig zijn en dat de doorstroming wordt bevorderd. Naast bereikbaarheid draagt de provincie ook zorg voor een leefbare omgeving.

De accountant heeft in de managementletter bij de jaarrekening 2015 aandacht gevraagd voor de schattingsonzekerheid van de voorzieningen beheer & onderhoud wegen en beheer & onderhoud vaarwegen  en verzocht de beheerplannen van de verschillende assets conform BBV-richtlijnen in 2016 te actualiseren. Om deze beheerplannen aan te kunnen scherpen zijn berekeningen op basis van kengetallen voor beheer en onderhoud voor de lange termijn (2016-2055) noodzakelijk. Tevens worden hierbij de areaalgegevens geactualiseerd en de rubricering van de assets verder aangescherpt.
De resultaten van deze exercitie zullen in de vorm van een Nota ‘Infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen 2016’ nog in 2016 ter besluitvorming aan PS worden aangeboden.
In aansluiting op deze strategische nota worden de meerjaren beheerplannen van onderstaande assets geactualiseerd en verbeterd, zodat de werkzaamheden voor de komende jaren aansluiten op de meerjaren beheer en onderhoudsplanning van de lange termijn. De schattingsonderzekerheid van de voorziening wordt hiermee sterk gereduceerd.