Verharding

38 provinciale wegen

Specificatie

Lengte

Hoofdrijbaan

301 km

Fietspaden

226 km

Parallelwegen

82 km

tabel 1 Stand juni 2015

a. Ambitie

Voor de vaststelling van normen voor onderhoud aan verhardingen wordt de zogenoemde CROW-methode toegepast (CROW is de stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en Verkeerstechniek). Dit is de landelijke systematiek van rationeel wegbeheer. In 2012 is door u het beleid voor het onderhoud van verhardingen vastgesteld voor de periode 2013 - 2017. U heeft toen het ambitieniveau vastgesteld op een kwaliteitsniveau waarbij 5% van het wegennet onvoldoende is, bepaald volgens de CROW-methodiek.

b. Beheerplan

Het beheerplan is een nadere uitwerking van het beleidsplan. Het beheerplan wordt jaarlijks opgesteld en geeft informatie over de kwaliteit van het voorgaande jaar en bevat de planning voor de komende 5 jaar. Het kwaliteitsniveau lag begin 2015 op 94% voldoende, gebaseerd op schademetingen t/m 2014. De verwachting is dat, na de verwerking van de schademetingen uit 2015, zal blijken dat de ambitie van “95% voldoende” in 2016 is gehaald.

c. Majeure ontwikkelingen

In 2016 zal het onderhoud aan de N212 conform trajectaanpak uitgevoerd worden. Uitgangspunten bij traject aanpak zijn minder hinder voor de weggebruiker en aanpalende beleidsvelden mee laten liften vanuit de gedachte werk met werk maken. De overgang van project naar trajectaanpak kan niet in één keer gebeuren maar zal in een tijdsbestek van 2 á 3 jaar plaatsvinden. Tijdens deze overgang is het mogelijk dat onderhoud eerder of later wordt uitgevoerd. Kosten, afgesproken kwaliteitsnorm en risico’s voor de beleidsdoelstellingen veiligheid, doorstroming en leefbaarheid spelen worden meegenomen in deze afweging en zorgen ervoor dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.