Provinciale vaarwegen

Vaarwegen

Specificatie

Lengte

Eem, vanaf Amersfoort tot aan het Eemmeer

18 km

Merwedekanaal, vanaf de provinciegrens tot aan de Lek

6 km

Oude Rijn, vanaf de provinciegrens tot aan de gemeentegrens van Woerden

2.5 km

tabel 1 Stand per 2015

a. Ambitie

Uitgangspunt voor de provinciale vaarwegen is dat zij in 2015 voldoen aan de normen voor vaardiepten, mede gebaseerd op de klassenindeling van de Conferentie van Europese Ministers van Transport (CEMT), de richtlijnen van de Beleidsvisie Recreatietoervaart Nederland (BRTN) en de Commissie Vaarwegbeheerders (CVB) Richtlijnen Vaarwegen 2005. Op dit moment (2015) voldoen wij als gevolg van de baggerwerkzaamheden aan deze norm. Gelet op de voortdurende aanwas van vooral baggerspecie, is het vaarwegprofiel een doorlopend aandachtspunt.

Het kwaliteitsniveau voor de Eem is uitgewerkt in de Eemvisie. In de Eemvisie is het profiel van de Eem gebaseerd op CEMT-klasse lll (tot 1.000 ton vrachtschepen). Het visiedocument voorziet in recreatief vaarweggebruik en de mogelijkheid om beroepsvaart tot 1000ton naar Amersfoort mogelijk te maken en te houden.

b. Beheerplan

Het beheerplan van de Eem, wat in nauw overleg met het Waterschap en de gemeente Amersfoort is vastgesteld, voorziet in periodiek onderhoud, vervanging beschoeiingen en baggeren. Deze werkzaamheden worden in de vorm van een meerjarig bestek uitgevoerd.

Voor wat betreft het Merwedekanaal is het nautisch beheer, het vaarwegbeheer en het onderhoud overgedragen aan de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland krijgt volgens afspraak een jaarlijkse vergoeding van € 649.000. In het najaar van 2016 worden deze bedragen geactualiseerd.

c. Majeure ontwikkelingen

In 2017 zal het onderhoud aan de vaarwegen worden uitgevoerd op basis van de in 2016 vastgestelde Nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen en op basis van het geactualiseerde beheerplan.  

d. Achterstanden in onderhoud
-

e. Uit beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening

Ter dekking van de kosten is de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen ingesteld.

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen 2015 – 2020   

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Beginsaldo

15.494

17.116

17.189

16.651

16.222

16.053

Stortingen

1.244

1.327

1.327

1.327

1.327

1.327

Onttrekkingen

711

1.254

1.865

1.756

1.496

2.111

Eindsaldo

17.116

17.189

16.651

16.222

16.053

15.269

tabel 2 Bedragen x € 1.000

Met ingang van 2015 heeft de provincie op grond van de Waterwet vaarwegbeheerders aangewezen. Voor bepaalde wateren, namelijk daar waar het vaarwegbeheer ten opzichte van het reguliere watersysteembeheer tot substantiële meerkosten leidt, geldt de wettelijke verplichting om de kosten hiervan te vergoeden. De kosten welke betrekking hebben op groot onderhoud verlopen ook via de voorziening Beheer en onderhoud vaarwegen.