Onderhoud groen

Het groenbeheer bestaat uit het beheer en onderhoud aan de bermen, sloten, beschoeiing, hagen en bomen langs de provinciale wegen.

Onderhoud Groen

Specificatie

Omvang-Lengte-Aantal

Gras

ca. 500 hectare

Sloten

250 km

Beschoeiing

16,5 km

Hagen

25 km

Bomen

ca. 40.000 bomen

tabel 5 Stand per 2015

a. Ambitie
Bermen

De provincie Utrecht past ecologisch wegbermbeheer toe langs een groot deel van haar wegen zoals geformuleerd onder de noemer “Aanleg en beheer, kwaliteit van de leefomgeving” in het Strategisch Mobiliteitsplan Provincie Utrecht 2004 – 2020 (SMPU+). Om ervoor te zorgen dat bij het beheer en onderhoud van wegen voldoende en tijdig rekening gehouden wordt met de aanwezige flora en fauna wordt er gewerkt met de gedragscode provinciale infrastructuur. Deze gedragscode is in het groen bestek geïmplementeerd door aanpassing van de standaard procedures. Bij het groenonderhoud mag de verkeersveiligheid niet in het geding komen.

Boomcontrole

De provincie streeft naar een duurzaam bomenbestand langs de provinciale wegen, waarbij rekening wordt gehouden met het belang van de verkeersveiligheid, de ecologie en het landschap. Voor de beplanting langs de provinciale wegen in Utrecht wordt er samengewerkt om duurzaam beplantingsbestand te handhaven, waarbij rekening is gehouden met het belang van zowel verkeersveiligheid als het belang van ecologie, cultuurhistorie en landschap.

b. Beheerplan

Uitgedrukt in cijfers is dat ca. 500 hectare gras dat wordt gemaaid, 250 km sloot, 16,5 km beschoeiing onderhouden, 25 km hagen geknipt en ca. 25.000 bomen direct langs de weg, waarvan jaarlijks 1/3 deel een veiligheidscontrole krijgt en wordt onderhouden (snoei/vervanging). Bij dit groenonderhoud komt ca. 7600 ton maaisel vrij, wat duurzaam wordt verwerkt. Daarnaast wordt in het najaar ca 800 ton aan blad afgevoerd.

c. Majeure ontwikkelingen

In 2017 zal het onderhoud aan het groen worden uitgevoerd op basis van de in 2016 vastgestelde Nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen en op basis van het geactualiseerde beheerplan.  

d. Achterstanden in onderhoud
-

e. Uit het beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief en verloop van voorziening.

Ter dekking van bovenstaande beheerplannen is de voorziening Beheer en onderhoud wegen ingesteld.

Verloop van de voorziening Beheer en onderhoud wegen 2015 – 2020

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Beginsaldo

8.211

4.390

9.075

9.361

9.847

9.816

Storting

9.436

9.485

9.552

9.610

9.632

9.654

Onttrekking

9.243

8.814

9.266

9.124

9.663

9.866

Eindsaldo

8.404

9.075

9.361

9.847

9.816

9.604

tabel 6 Bedragen x € 1.000

Specificatie naar onderdeel

Categorie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1. Onderhoud verhardingen

4.287

4.551

4.618

4.646

4.885

4.888

2. Renovatie wegverhardingen

3.391

1.950

1.950

1.950

1.950

1.950

3. Onderhoud beweegbare kunstwerken

174

350

255

185

625

625

4. Vervanging verkeersregelinstallaties en RVM

-201

260

740

640

500

700

5. Groot onderhoud wegverlichting

286

328

328

328

328

328

6. Onderhoud groenvoorziening en ecopassages

1.306

1.375

1.375

1.375

1.375

1.375

Totaal uitgaven

9.243

8.814

9.266

9.124

9.663

9.866

tabel 7 Bedragen x € 1.000