Kunstwerken

Kunstwerken

Specificatie

Aantal

Bruggen

39

Beweegbare bruggen

7

Viaducten

21

Tunnels

37

Fietsbruggen

16

Ecoducten

3

Duikerbruggen

76

Diverse

2

tabel 2 Stand per 2015

a. Ambitie

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van circa 200 civiele kunstwerken. Met civiele kunstwerken worden onder andere bruggen, viaducten, tunnels, keermuren die deel van de brugconstructie uitmaken (damwanden, geluidsschermen, et cetera) en duikers bedoeld. De strategische onderhoudsfilosofie van de provincie is het kunstwerkenbestand in goede staat te houden (functioneel, veilig en schoon).

b. Beheerplan

In 2010 is het beleidsplan beheer en onderhoud kunstwerken vastgesteld waarin een meer planmatige aanpak wordt voorgestaan op basis van technische staat. Indien een kunstwerk het einde van zijn levensduur nadert zal dat zichtbaar worden in de periodieke (eens per 5 jaar) inspectierapportages. Voor het bepalen van de technische kwaliteitsniveaus van de kunstwerken gebruiken we de NEN 2767-4. De NEN 2767-4 is de norm voor het bepalen van de conditie (conditieniveaus van 1 tot 6, hoe hoger de score hoe eerder het kunstwerk aan onderhoud toe is) van infrastructuur. De conditiescores van onze kunstwerken liggen momenteel tussen 1 en 4. Bij een conditiescore van 4, 5 of 6 zijn onderhoudsmaatregelen vereist.

Bij een (theoretische) restlevensduur van 5 jaar of minder wordt een voorbereidingsplan opgesteld voor het te vervangen kunstwerk. Het definitieve besluit tot de vervanging is afhankelijk van de technische staat van het kunstwerk.

c. Majeure ontwikkelingen

In 2017 zal het onderhoud aan de kunstwerken worden uitgevoerd op basis van de in 2016 vastgestelde Nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen en op basis van het geactualiseerde beheerplan.