Traminfrastructuur

De provincie Utrecht is verantwoordelijk voor de instandhouding en verbetering van de gehele traminfrastructuur. Deze infrastructuur bestaat uit rijdend materieel (de SIG trams), haltevoorzieningen,
(rail)infrastructuur en de remise.

Traminfrastructuur

Specificatie

volume

SIG trams

26 stuks

Km spoor

20 km

Haltes

23 stuks

DRIS panelen op tram- bushaltes

430 stuks

tabel 1 Stand per 2015

a. Ambitie

De veilige exploitatie van het tramsysteem staat voorop en is bepalend voor de beheer en onderhoud uitgangspunten van de traminfrastructuur. Daarnaast bepalen de beschikbaarheids- en betrouwbaarheidseisen de beheer- en onderhoudsambitie. Als wettelijk kader is de Wet lokaal spoor van toepassing, in werking getreden op 1 december 2015. Gedeputeerde Staten heeft Regiotram Utrecht (RU) aangewezen als beheerder voor het lokaal spoor.

b. Beheerplan

De kaders en topeisen voor onderhoudsniveau zijn beschreven in het Integrale programma van Eisen tramsysteem regio Utrecht (IPvE).
In het IPvE worden de kwaliteitseisen van het tramsysteem beschreven. De te leveren prestaties zijn opgenomen in een Service Level Agreement (SLA). De prestaties hebben betrekking op Veiligheid Beschikbaarheid, Betrouwbaarheid, Kwaliteit, Duurzaamheid en Omgevingsbeleving. Het IPvE en de SLA dienen als basis voor het Strategisch Asset Management Plan (SAMP). Het SAMP is het Beheerplan wat ieder jaar conform de Wet lokaal spoor wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten.
Het SAMP wordt gedetailleerder uitgewerkt in een Assetmanagementplan.  Dit integraal plan beschrijft per areaal van de traminfrastructuur de onderhoudsstrategie. De assets van Regiotram worden risicogestuurd onderhouden. Met een op risicogestuurd onderhoudsmodel wordt bedoeld dat risico’s, prestaties en kosten worden geoptimaliseerd.  

Door het toepassen van Assetmanagement is het mogelijk om de risico’s, prestaties en financiële aspecten van haar bedrijfsmiddelen gedurende de gehele levensduur te beheersen en waarde te laten generen, zodanig dat het optimaal bijdraagt aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Regiotram doet Assetmanagement volgens een internationale standaard, PAS 55/ISO 55000, waarvoor Regiotram in 2014 is gecertificeerd.

c. Majeure ontwikkelingen

Nieuwe Tramremise

De bestaande tramremise is 30 jaar oud en wordt aangepast en uitgebreid in verband met de komst van nieuw materieel voor de Uithoflijn. Oplevering staat gepland eind 2017, in aansluiting op de planning van de realisatie van de Uithoflijn.

Uithoflijn
Op 20 juni 2012 is de Bestuursovereenkomst Uithoflijn tussen BRU en Gemeente Utrecht getekend voor de realisatie van de Uithoflijn. Doel van het project Uithoflijn is de aanleg van een vanaf medio 2018 goed functionerend tramvervoersysteem van Utrecht Centraal tot P+R De Uithof, dat goed is ingepast in de omgeving en aansluit op het overige openbaar vervoer. Eind 2014 is de aanbesteding van de infrastructuur en het materieel afgerond. Het project bevindt zich momenteel in de uitvoeringsfase.
Overwegbeveiligingsinstallaties
In 2016 is gestart met de uitvoering van de vervanging van 18 overwegbeveiligingsinstallaties op de SUNIJ-lijn. De huidige installaties zijn 30 jaar oud en dienen te vervangen worden. De uitvoering is in 2017 gereed
Grootschalige vervanging Infrastructuur 2 (GVI-2)
In 2014 is het laatste deel van het project Grootschalige Vervanging Infrastructuur fase 1 (GVI 1c) uitgevoerd. Het gaat om de vervanging van de traminfrastructuur op het gedeelte Utrecht Centraal tot aan Nieuwegein Stadscentrum.
In 2020 zal fase 2 worden uitgevoerd. Dat betreft de vervanging van de uiteinden van Nieuwegein Stadscentrum naar Nieuwegein Zuid en naar IJsselstein.

d. Achterstanden in onderhoud

-

e. Uit het beheerplan voortvloeiende lasten meerjarenperspectief

In de begroting zijn de volgende bedragen opgenomen voor Beheer en Onderhoud (prijspeil 2016).

Meerjarenbegroting Beheer en Onderhoud

2017

2018

2019

2020

  1. Algemeen

425

425

425

425

  1. Infrastructuur

4.038

4.038

4.038

4.038

  1. Trammaterieel

3.141

4.123

5.105

5.105

  1. Haltes

752

752

752

752

  1. Remise

570

770

770

770

  1. Telematica

1.525

1.625

1.611

1.417

Totaal uitgaven

10.451

11.733

12.701

12.507

tabel 2 Bedragen x € 1.000

Toelichting
Trammaterieel
Vanaf 2018 nemen de Beheer- en onderhoudslasten toe vanwege de uitbreiding met de Uithoflijn.
Remise

Vanaf 2018 nemen de Beheer- en onderhoudslasten toe vanwege de Nieuwe Tramremise.
Telematica
In 2016-2018 wordt geïnvesteerd in een nieuw distributiesysteem (betaal- en verkoopapparatuur).