Verkeersregelinstallaties

Verkeersregelinstallaties

Specificatie

Aantal

VRI’s op kruispunten

106 st

RDI’s op rotondes

5 st

Toename VRI’s in 2016 door overname of aanleg

4 st

Afname VRI’s in 2016 door overdracht en vervallen

2 st

tabel 3 Stand per 1 juli 2015

a. Ambitie

Het onderliggende beleidsstuk “Geregelde kwaliteit verkeerslichtenbeleid” wordt gevolgd. Belangrijk onderdeel binnen het beheer betreft de koppeling van de VRI’s aan de verkeersmanagementcentrale (VMC) van het regionale netwerk en aan elkaar volgens de regionaal vastgestelde doorstromingsscenario’s. Deze scenario’s zijn mogelijk door samenwerking tussen de partners in de regio.

b. Beheerplan

Het beheerplan Verkeersregelinstallaties wordt eind 2016 geactualiseerd.

c. Majeure ontwikkelingen

In 2017 zal het onderhoud worden uitgevoerd op basis van de in 2016 vastgestelde Nota infrastructurele kapitaalgoederen wegen en vaarwegen en op basis van het geactualiseerde beheerplan.