Optimaliseren regionaal openbaar vervoer

Voor het project Schaalsprong Openbaar Vervoer stellen we in 2017 een ontwikkelagenda OV op. Daarin nemen we samenhangend de opgaven en projecten voor openbaar vervoer op, zowel voor de korte als middellange termijn. Bij het opstellen van de agenda maken we gebruik van het landelijke Toekomstbeeld OV 2040. Doorstroming is hierbij één van de belangrijkste issues.
De kwaliteit en efficiency van het OV staat namelijk onder grote druk door een slechte doorstroming op het wegennet waar het regionaal OV gebruik van maakt. De oorzaken hiervan zijn divers, zoals nieuwe verkeersontwerpen of verkeersregelingen met minder OV-doorstromingskwaliteit, allerlei werkzaamheden en toenemende congestie. Een betere afstemming is nodig tussen wegbeheerders (vaak gemeenten) en de OV-exploitatie. Op basis van een eerste uitwerking blijkt dat hierin nog veel potentiële winst te boeken is. Dit vergt een intensieve aanpak tussen de diverse betrokkenen en een aanpak die gericht is op maatwerk in vaak complexe verkeerssituaties. Deze uitwerking gaan we in 2017 omzetten naar concrete maatregelen.
In 2017 starten we met de verdere uitrol van Zero Emissie (ZE) vervoer in de provincie Utrecht. Binnen Amersfoort worden enkele nieuwe elektrische bussen ingezet en in Utrecht wordt de stadslijn 1 geheel elektrisch (10 bussen). De provincie Utrecht wil in 2017 met onze vervoerders en andere partners (gemeenten) verdere stappen zetten met ZE-busvervoer (waterstof en/of elektrisch) door ervaringen op te doen, kennis uit te breiden en extra (rijks/EU-)financieringsmogelijkheden te benutten. Dit vooral in het licht van de in 2019 te vervangen 144 bussen binnen de U-OV concessie. Daarmee kunnen we een flinke stap zetten om te komen tot volledig ZE-busvervoer in 2025.