Lopende zaken

Doorstroming en bereikbaarheid
Mobiliteitsprogramma
Het Mobiliteitsprogramma (2015-2018) is een uitwerking van de Mobiliteitsvisie. In dit programma zijn de doelstellingen uit de Mobiliteitsvisie voor de komende jaren vertaald naar streefwaarden.

Programma VERDER
Het tot 2020 lopende programma VERDER is gericht op de verbetering van de bereikbaarheid voor OV, fiets en auto tussen de economische kerngebieden in de provincie. Het gaat daarbij om kortere reistijden en een betere betrouwbaarheid. In 2017 leveren we een aantal maatregelen op uit het regionale VERDER pakket en bereiden we de uitvoering van een aantal maatregelen voor.

Programma Regionaal Verkeersmanagement
Het programma Regionaal Verkeersmanagement (RVM) is onderdeel van het VERDER programma. Van 2015 t/m 2019 verbetert de Provincie Utrecht (als regievoerder van regio Midden Nederland) samen met haar partners het verkeersmanagementsysteem op het gebied van techniek, processen en organisatie. De provincie heeft het beheer van dit systeem -de uitvoering van operationeel regionaal verkeersmanagement - overgedragen aan de regiopartners en voert zelf de regie.

Programma Beter Benutten Vervolg
Het programma Beter Benutten Vervolg heeft tot doel de bereikbaarheid in de regio Midden Nederland te verbeteren door bestaande infrastructuur beter te benutten. Het bestaat uit 27 projecten die Rijk, regio en bedrijfsleven gezamenlijk uitvoeren. De Provincie Utrecht draagt bij aan 21 van de projecten en is de ontvanger van de Rijksbijdrage. Het programma richt zich op 10% reistijdverbetering bij knelpunttrajecten in de spits. Een van de maatregelen is het stimuleren van het mijden van de spits. In 2017 leveren wij twee voortgangsrapportages.

Totaal aantal voertuigverliesuren op regionale wegennet*

Naam indicator

Omschrijving

2012

2013

2014

2015

Doorstroming

Aantal voertuigverliesuren*

1139

1103

1333

**

* Het aantal voertuigverliesuren is geen sturingsindicator maar een monitoringsindicator, daarom is er geen streefwaarde bepaald voor deze indicator. De waarden zijn duizendtallen.
** Voertuigverliesuren over 2015 nog niet bekend.

Fiets
Indicatoren zijn opgenomen in het Realisatieplan Fiets en nemen we op in de begroting van 2018.

Openbaar vervoer
Openbaar vervoer concessies en regiotaxi contracten
Er zijn ontwikkelthema’s rond de concessies en de regiotaxi die de komende tijd extra inzet vragen: het werken aan duurzaamheid door meer inzet van ZE-voertuigen, maatregelen om de sociale veiligheid te verbeteren, het bevorderen van doorstroming van het OV en innovatieve oplossingen voor doelgroepenvervoer in relatie tot de ‘onderkant’ van het OV. Bij deze laatste maatregel gaat het om de minder rendabele OV-lijnen, kleinschalig OV of gebieden die afhankelijk zijn van het OV-deel van Regiotaxi.
Met onze concessiehouders en wegbeheerders willen we in 2017 intensiever werken aan het verbeteren van de sociale- en verkeersveiligheid. Deze brede aanpak is zowel gericht op het terugdringen van incidenten en ongelukken, als  op preventie. Maatregelen zijn onder andere het vergroten van het aantal toezichthouders, het betrekken van scholen en het starten met een pilot voor camerahulpsystemen op de bus om de verkeersveiligheid te vergroten.

Concessie stadsregio U-OV
Deze concessie wordt uitgevoerd door vervoerder Qbuzz. Concreet is de provincie opbrengstverantwoordelijk op de lange termijn en de vervoerder op de korte termijn. Deze werkwijze vergt dat concessieverlener en concessiehouder actief samenwerken aan grote ontwikkelopgaven zoals netwerkontwikkeling en het intensief monitoren van de opbrengsten en de concessieprestaties. Voor de huidige tramexploitatie maakt Qbuzz gebruik van de traminfrastructuur en huurt zij voertuigen en remise van de provincie (Regiotram). Omdat de ingebruikname van de Uithoflijn dichterbij komt, wordt de voorbereiding in 2017 concreter. Tot slot zal de uitvoering van het OV wegens alle bouwwerkzaamheden en dynamiek ook in 2017 veel aandacht opeisen.

Concessie provincie Utrecht (“streekconcessie”)
Deze concessie is tot 11 december 2016 gereden door vervoerder Connexxion. Van 12 december 2016 tot eind 2023 is de concessie gegund aan vervoerder Syntus. Deze nieuwe vervoerder heeft op een pro-actieve en ambitieuze wijze naar het vervoersnetwerk gekeken. Alle kernen blijven bediend, er komt meer spitsaanbod en het vervoersaanbod op de belangrijkste lijnen neemt toe. In de streekconcessie is de vervoerder alleen opbrengstverantwoordelijk.

Naam
indicator

Omschrijving

Streef waarde

2015
werkelijk

2016

2017

2018

2019

2020

Openbaar vervoer

Gemiddelde waardering reiziger voor alle aspecten OV
Concessie Provincie

>7,5

7,5

>7,5

>7,5

>7,5

>7,5

>7,5

Gemiddelde waardering reiziger voor alle aspecten OV
Concessie Stadsregio

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Openbaar vervoer

Percentage bussen dat op tijd vertrekt (minder dan 1 minuut te vroeg en minder dan 3 minuten te laat )
Concessie Provincie

85%

85,0%

85%

85%

85%

85%

85%

Percentage bussen en trams dat op tijd vertrekt (minder dan 0 minuut te vroeg en minder dan 2 minuten te laat )
Concessie Stadsregio

90%

73.8%

73.5%

90%

90%

90%

90%

90%

Openbaar vervoer

Kostendekkingsgraad

Concessie Stadsregio
(exl. Traminfra en -materieel)

64%*

68.2%

64%

64%

64%

64%

64%

Kostendekkingsgraad

Concessie Provincie

50%

47.2%

50%

50%

50%

50%

50%

* Streefwaarde voor 2020 alleen dragende net

Tram en Uithoflijn
Medio 2017 is de realisatie van de bovenbouw van de Uithoflijn zover gereed dat Qbuzz kan starten met het testbedrijf. Begin 2018 wordt dit vervolgd met het proefbedrijf. Medio 2018 start de exploitatie. In 2017 werken we verder aan de realisatie van de nieuwe tramremise.

Spoor en knooppunten
We zetten de spoorsamenwerking in de Noordvleugel en in de Randstad voort. Vanaf het najaar van 2016 is de provincie Utrecht voor twee jaar voorzitter van de landsdelige OV- en spoortafel van de Noordvleugel, waaraan Rijk, Prorail, vervoerbedrijven, reizigersorganisaties en regionale overheden deelnemen. Hierin worden de spoorontwikkelingen besproken, zoals nieuwe dienstregelingsvoorstellen en gestarte verkenningen. 

Concrete spoorprojecten
Wij zijn betrokken bij de volgende projecten: Randstadspoor, Programma Hoog Frequent Spoor (PHS) en overwegprojecten zoals Stationsgebied Driebergen-Zeist en spoorkruising Maarsbergen.
Door de realisatie van spoorinfrastructuurprojecten in de programma’s Randstadspoor en Programma Hoog Frequent Spoor (PHS) van ProRail zal de NS de komende jaren verschillende kwaliteitsverbeteringen mogelijk kunnen maken in de dienstregeling. Wij willen dat de verbeterde dienstregeling een positief effect heeft op de regionale bereikbaarheid van de spitsreiziger. Met deze projecten is het spoor nog niet af. Onder andere op de drukke verbinding Utrecht - Harderwijk zijn de gewenste extra sprinters niet eenvoudig haalbaar gebleken. Wij zetten ons, samen met de provincie Gelderland, bij het Rijk en ProRail in om hier tot nieuwe spoorverbeteringen te komen. Een startnotitie voor een verkenning is in voorbereiding. Voor de verbinding tussen Utrecht en Leiden zijn we gestart met de ontwikkeling van een lange termijn toekomstperspectief. Daarbij werken we samen met provincie Zuid-Holland en de gemeenten Utrecht en Leiden. Voor beide onderwerpen willen wij in het najaar met het Rijk afspraken maken over een vervolgstap in het onderzoek.
Ongelijkvloerse spoorkruisingen dragen voor alle modaliteiten bij tot een verbeterde veiligheid en doorstroming. Voor de realisatie van een ongelijkvloerse spoorkruising bij Maarsbergen is een plan opgesteld in overleg met de bewoners. In maart 2015 is een projectovereenkomst ondertekend. Dit werken we uit tot een concreet plan dat in de markt gezet kan worden. Oplevering is voorzien in 2021.
Voor andere overwegen wordt in het kader van het landelijke verbeterprogramma overwegen (LVO) bezien of we samen met betrokken gemeenten een initiatief moeten nemen voor mogelijke overwegverbeteringen, die voor co-financiering kunnen worden ingebracht in het LVO.

Veiligheid en milieukwaliteit
Verkeersveiligheid
Wij willen tussen 2015 en 2028 een continue daling van het aantal verkeersdoden en ziekenhuisgewonden. Met het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid 2015-2018 werken we onder andere aan de aanleg van een duurzaam veilig provinciaal wegennet, gedragsbeïnvloeding en handhaving in combinatie met voorlichting/communicatie. Daarnaast zetten wij ons samen met andere wegbeheerders en instanties in voor een verbetering van de verkeersongevallenregistratie, een verdere ontwikkeling van de pro-actieve verkeersveiligheidsaanpak met ‘Safety Performance Indicators’ en fietsveiligheid.

Naam indicator

Omschrijving

Streefwaarde

2015
werkelijk

2016

2017

2018

2019

2020

Onveilige locaties

Aantal onveilige locaties provinciale wegen (≥6 meer letselongevallen)

15

**

24

22

20

18

16

Verkeersgewonden

Aantal ziekenhuisgewonden (ernstig gewonden) in de provincie Utrecht

100


**

115

111

107

103

100

Verkeersdoden

Aantal verkeersdoden in de provincie Utrecht*

23

28

25

24

23

23

23

* bron: Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland, Rijkswaterstaat.
** naar aanleiding van de landelijk verminderde registratiegraad van letselongevallen in de periode 2010 – 2014 is de manier van registreren momenteel in verandering. In 2015 is weliswaar meer geregistreerd, maar de kwaliteit van de registratie is nog niet optimaal waardoor vergelijking op dit moment nog niet mogelijk is.

Milieukwaliteit (geluid)
In de uitvoering wordt gehandeld conform het Actieplan Omgevingslawaai (zie programma 3).