Integrale aanpak wegen (Trajectaanpak)

Provinciale wegen pakken we met de trajectaanpak integraal aan. Dat betekent dat we de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren en ook ruimte bieden voor meekoppelkansen. Bijvoorbeeld voor versterking van landschappen, stad- en platteland-verbindingen, leefomgeving en ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Door de ervaringen met de eerste afgeronde trajectstudies hebben we steeds beter in beeld waar aanpalende beleidsvelden ‘mee kunnen liften’ vanuit de gedachte ‘werk met werk maken’. In 2017 zullen we 3 trajectstudies opleveren. We werken bij de trajectaanpak met assetmanagement als basis: het efficiënt, planmatig en slim beheren van onze bezittingen (wegverharding, lichtmasten, verkeerslichten etc.). Daarbij stemmen we het onderhoud zo op elkaar af, dat er een optimale balans is tussen prestaties, risico's en kosten.
Eind 2016 presenteren we de Nota Kapitaalgoederen waarmee we invulling geven aan het strategisch assetmanagementplan. Na vaststelling van de Nota Kapitaalgoederen laten we in 2017 een Meerjarenplan Beheer en Onderhoud bestuurlijk vaststellen.